Hướng Dẫn Sử Dụng Xenforo 2 (XF2) Toàn Tập Dễ Hiểu

HungTQ

Binh nhất
Quản Trị Viên
Bài viết
163
Cảm xúc
11
[H3]BB code[/H3]
BB code là một hệ thống đánh dấu được sử dụng rộng rãi cho phép văn bản được định dạng với các phông chữ, màu sắc và kích cỡ khác nhau, cùng với các khả năng khác như in đậm hoặc in nghiêng văn bản. Nó dựa trên đánh dấu HTML, vì vậy ví dụ BB code để xác định văn bản in đậm là , và bạn sẽ sử dụng nó như thế này để in đậm từ bold:

This message contains some bold text.


Nó cũng có thể được sử dụng cho các cấu trúc phức tạp hơn, như trích dẫn các thông báo của người dùng khác, thêm các spoiler hoặc các block code. Trong những trường hợp này, BB code có thể được cung cấp một tùy chọn, như thế này:

This message contains some text in a font called Helvetica...

Tùy chỉnh BB code
Ngoài các BB code chuẩn đi kèm với XenForo, bạn cũng có thể tự định nghĩa code của riêng mình.

Trình quản lý BB code tùy chỉnh liệt kê tất cả các BB code tùy chỉnh có sẵn trên diễn đàn của bạn và cho phép bạn tạo riêng của mình. Bạn cũng có thể xóa hoặc tạm thời vô hiệu hóa bất kỳ BB code tùy chỉnh nào bằng cách sử dụng công cụ bật/tắt và xóa ở đây.

Bạn có thể nhập và xuất nhiều BB code tùy chỉnh bằng cách sử dụng các điều khiển ở đầu trang quản lý.

Tuỳ chỉnh trình soạn thảo BB code
Nhấp vào tiêu đề của BB code tùy chỉnh sẽ đưa bạn đến trình chỉnh sửa cho BB code đó, trong đó bạn có thể trình bày chính xác cách bạn muốn BB code của mình hoạt động.

Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ tạo một BB code để vẽ một hộp xung quanh văn bản được gắn thẻ và cho phép người dùng chỉ định màu cho hộp.

Chúng tôi sẽ gọi BB code là 'box' và nhằm mục đích có thể chuyển đổi văn bản này:

Input: [BOX="red"]Here is some text in a red box[/BOX]

Chuyển sang HTML sẽ có dạng:

Output: <div style="background-color: red">Here is some text in a red box</div>

BB code tag
Nhập từ khóa sẽ kích hoạt BB code của bạn ở đây. Trong ví dụ của chúng tôi, đây là 'BOX'.

Title
Chúng tôi sẽ gọi điều này 'Colored box'

Replacement mode (Chế độ thay thế)
Ví dụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng simple replacement.

Một callback PHP có thể được sử dụng cho các thay thế phức tạp hơn liên quan đến việc chạy code PHP để tìm ra output HTML. Đây là tùy chọn của nhà phát triển. Nếu điều này được sử dụng, callback phải được chỉ định bằng cách sử dụng trường ClassMethod được cung cấp bên dưới.

Supports option parameter (Hỗ trợ tham số tùy chọn)
Vì chúng tôi cần người dùng xác định màu, chúng tôi phải sử dụng Yes ở đây.

Nếu BB code mà chúng tôi đã xác định không cần hoặc sẽ không hỗ trợ tùy chọn, chúng tôi sẽ đặt điều này thành Optional hoặc No.

HTML replacement (HTML thay thế)
Ở đây, nhập code HTML sẽ thay thế BB code của chúng ta khi nó được sử dụng. Chúng tôi sẽ cần phải sử dụng các thẻ đặc biệt {option} và {text} để đại diện cho giá trị của tùy chọn và nội dung của văn bản tương ứng.

HTML thay thế của chúng tôi sẽ như sau:

<div style="background-color: {option}">{text}</div>

Editor icon (Biểu tượng trình soạn thảo)
Bạn có thể muốn người dùng của mình có thể chỉ cần nhấp vào nút trong trình soạn thảo văn bản để chèn BB code của bạn. Nếu có, hãy chỉ định biểu tượng Font Awesome hoặc hình ảnh để sử dụng cho nút của bạn, nếu không hãy để nguyên dạng None và BB code sẽ chỉ khả dụng khi được nhập trực tiếp.

Ví dụ về cách sử dụng và output
Sử dụng các hộp này để cung cấp các ví dụ về thứ gì đó có thể sử dụng BB code tùy chỉnh của bạn và ví dụ đó sẽ xuất ra. Bạn có thể sử dụng các ví dụ Input/Output được cung cấp ở trên.

Cho phép BB code này trong chữ ký
Một số BB code lớn và đáng ghét, không phù hợp để sử dụng trong chữ ký của người dùng. Bạn có thể ngăn không cho bất kỳ BB code tùy chỉnh nào được sử dụng trong chữ ký bằng cách bỏ chọn hộp này.

Advanced options (Tùy chọn nâng cao)
Trong phần tùy chọn nâng cao, bạn sẽ tìm thấy các điều khiển để cho phép bạn tinh chỉnh thêm BB code tùy chỉnh của mình.

Option match regular expression (Tùy chọn đối sánh cụm từ thông dụng)
Cho phép bạn xác định cụm từ thông dụng để giới hạn các giá trị được chấp nhận cho giá trị option. Đối với ví dụ của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng cụm từ thông dụng chỉ cho phép các ký tự chữ và số, để chỉ có thể sử dụng các màu được đặt tên.

Within this BB code (Trong BB code này)
Các tùy chọn ở đây cho phép bạn ngăn chặn phân tích cú pháp smilie trong BB code của bạn, để ngăn chặn ngắt dòng được chuyển đổi, để vô hiệu hóa tự động phân tích cú pháp siêu liên kết và dừng phân tích cú pháp của bất kỳ BB code nào khác trong thành phần văn bản của BB code này.

Trim line breaks after (Cắt ngắt dòng sau)
Bạn có thể sử dụng tùy chọn này để ngăn khoảng cách còn lại sau khi BB code của bạn đã được sử dụng. Với một giá trị 0, không cho phép ngắt dòng bổ sung, vì vậy output HTML của bạn nên tính đến điều này.

(Thay thế văn bản và email HTML)
Có thể bạn muốn một output khác khi định dạng cuối cùng là email HTML hoặc văn bản thuần túy. Sử dụng các hộp này để xác định các output thay thế, sử dụng {option} và {text} như trước.

BB code media site
BB code media site là phương tiện liên kết đến nội dung được lưu trữ trên các trang web bên ngoài, chẳng hạn như YouTube hoặc Instagram có thể được chuyển đổi thành phương tiện được nhúng trong bài viết của người dùng một cách tự động.

XenForo đi kèm với một bộ sưu tập các BB code media site được xác định trước cho các nguồn phổ biến bao gồm Facebook, Twitter, Flickr và Spotify.

Các liên kết được đăng trong tin nhắn của người dùng sẽ tự động được xử lý và chuyển thành phương tiện được nhúng nếu tùy chọn Auto-embed media links được bật dưới phần Media embedding trong Hệ thống tùy chọn của XenForo.

Trình quản lý BB code media site
Trong trình quản lý BB code media site, bạn có thể xem tất cả các trang web phương tiện có sẵn và tạm thời vô hiệu hóa từng trang web bằng một nhấp chuột duy nhất trên toggle gadget. Bạn cũng có thể xóa trang web hoặc thêm trang web mới.

Nhấp vào tiêu đề của một BB code media site sẽ tải trình soạn thảo cho trang web đó.

Trình soạn thảo BB code media site
BB code media site làm việc bằng cách trích xuất dữ liệu từ URL do người dùng đăng và dịch thành một đoạn code HTML có thể được sử dụng để nhúng phương tiện được tham chiếu vào tin nhắn. Trong một số trường hợp, đây là trường hợp đơn giản khi lấy một phần của URL và chèn nó vào HTML và trong các trường hợp khác, các bước tiếp theo được yêu cầu để chuyển đổi URL thành HTML có thể sử dụng.

Đây có thể là một quá trình biên dịch, nhưng với mục đích của tài liệu này, chúng ta sẽ xem xét một ví dụ tương đối đơn giản: Pinterest, điều này đơn giản vì URL Pinterest chứa tất cả thông tin chúng tôi cần để tạo HTML được nhúng.

Match URLs (URL phù hợp)
Trong hộp này, chúng tôi xác định tất cả các URL mà chúng tôi muốn chuyển đổi thành HTML được nhúng. Mỗi URL đi trên một dòng riêng biệt và bao gồm một {id} token, đại diện cho dữ liệu mà chúng tôi quan tâm.

Trong trường hợp của Pinterest, dữ liệu luôn là một số, vì vậy chúng tôi mở rộng {id} thành {id:digits}, sẽ buộc mẫu chỉ khớp với các số nguyên. Phần mở rộng có sẵn khác là {id:alphanum}, chỉ giới hạn đối sánh với số và chữ cái. Bạn có thể sử dụng * dưới dạng ký tự đại diện trong URL để khớp với bất kỳ thứ gì.

Dưới Advanced options (Tùy chọn nâng cao) là cài đặt cho phép các URL phù hợp này là cụm từ thông dụng. Nếu bạn sử dụng cụm từ thông dụng, mỗi dòng phải xác định dấu phân tách và chuyển đổi.

Embed template (Nhúng template)
Hộp này được sử dụng để xác định HTML sẽ xuất ra nếu tìm thấy một URL phù hợp. Bạn có thể sử dụng bất kỳ HTML nào, nhưng bạn nên wrap output của mình vào <div class="bbMediaWrapper"><div class="bbMediaWrapper-inner"> code được sử dụng bởi hầu hết các trang web XenForo mặc định, vì điều này xử lý kiểu dáng để phù hợp với phần còn lại của trang web,

Trong HTML của bạn, bạn có thể sử dụng {$id} để tham khảo giá trị {id} được tìm nạp bởi Match URL. Bạn cũng có thể sử dụng {$idDigits} hoặc {$idAlphanum} nếu bạn đã sử dụng các tiện ích đó trong Match URL.

Trong trường hợp của Pinterest, phần quan trọng là thuộc tính href, trong đó chúng tôi xác định nguồn của liên kết https://www.pinterest.com/pin/{$idDigits}, tận dụng dữ liệu do Match URL.

oEmbed
oEmbed là một định dạng mở cho phép các trang web trả về thông tin về URL, bao gồm cả HTML nhúng. Trong một số trường hợp, khi HTML nhúng không thể được xây dựng trực tiếp từ URL, có thể sử dụng oEmbed để truy vấn trang web cho dữ liệu oEmbed và nhận HTML theo cách đó.

Để sử dụng oEmbed, bạn phải biết điểm cuối API oEmbed cho trang web bạn đang truy vấn và định dạng URL mà API của họ mong đợi.

Ví dụ: điểm cuối API oEmbed của Flickr ở tại https://www.flickr.com/services/oembed và lược đồ URL của họ là https://flic.kr/p/{$id}, {$id} đại diện cho dữ liệu được khớp với Match URL.

Cuối cùng, bạn phải quyết định có nên thực thi bất kỳ code Javascript nào được trả về từ trang web oEmbed cùng với HTML nhúng hay không. Nếu bạn quyết định không cho phép Javascript ở nước ngoài chạy, bạn phải xử lý bất kỳ khởi tạo bắt buộc nào cho HTML được nhúng với các thường trình Javascript của riêng bạn.

Thông tin thêm về oEmbed có thể được tìm thấy tại oEmbed.com, bao gồm danh sách các trang web được cập nhật thường xuyên sử dụng oEmbed.

Advanced options (Tùy chọn nâng cao)
Đôi khi, thậm chí cần xử lý thêm để có được HTML nhúng khả thi. Trong những trường hợp này, một callback PHP có sẵn cho cả hai mục đích kết hợp và nhúng.

Nó nằm ngoài phạm vi của tài liệu này để đi vào chính xác cách thức hoạt động, nhưng các nhà phát triển sẽ có thể kiểm tra code cho các trang web trong cài đặt XenForo mặc định, sử dụng kết hợp và nhúng callback.
 

HungTQ

Binh nhất
Quản Trị Viên
Bài viết
163
Cảm xúc
11
[H3]Communication (Giao tiếp)[/H3]
XenForo cung cấp cho bạn một số cách để giao tiếp với người dùng của bạn, từ trên trang, thu hút sự chú ý như Notices (Thông báo), công cụ gửi email cho cá nhân người dùng.

Notices (Thông báo)
Notices (Thông báo) là tin nhắn được phát tới người dùng trên tất cả các trang, cho phép bạn thông báo cho khách truy cập của mình thông tin quan trọng.

Chúng có dạng tiêu đề và thông điệp, trong đó bạn có thể sử dụng code HTML. Bạn cũng có thể cá nhân hóa tin nhắn bằng cách sử dụng {name} trong HTML, sẽ được thay thế bằng tên của người dùng đang xem tin nhắn.

Bạn có thể hiển thị hình ảnh với mỗi thông báo, hình đại diện của riêng người dùng xem hoặc hình ảnh tùy chỉnh bằng cách sử dụng công cụ Display image, và bạn có thể chỉ định kiểu dáng của từng thông báo cho phù hợp với thông báo bằng cách sử dụng công cụ Display styling. Một loạt các kiểu được cung cấp, hoặc bạn có thể sử dụng CSS tùy chỉnh của riêng bạn bằng cách nhập tên class và sau đó có tham chiếu đến các quy tắc CSS của riêng bạn.

Để phù hợp với kích thước màn hình nhỏ hơn, bạn có thể ẩn thông báo nếu chiều rộng màn hình giảm xuống dưới một trong các tùy chọn trong phần Visibility.

Notices (Thông báo) có thể là Block, Scrolling hoặc Floating - các tùy chọn Notice type kiểm soát cách thức và vị trí của thông báo được hiển thị và phải được đặt theo mức độ quan trọng của thông báo.

 • Block Notices (Thông báo) được hiển thị ở đầu trang, bên dưới thanh navigation chính. Chúng được hiển thị cho đến khi chúng được loại bỏ.
 • Scrolling Notices (Thông báo) được nhóm lại với nhau, và được hiển thị trong một chu kỳ, với thông báo đầu tiên cuộn theo chiều ngang để nhường chỗ cho thông báo thứ hai, lần lượt cuộn đi để hiển thị thông báo thứ ba v.v. Lưu ý rằng các thông báo cuộn sẽ chỉ cuộn đi nếu có nhiều hơn hơn một thông báo cuộn đơn có thể nhìn thấy.
 • Floating Notices (Thông báo) được hiển thị nổi trên nội dung ở góc dưới cùng bên phải. Chúng ít xâm nhập đáng kể hơn block và scrolling.
Notices (Thông báo) của bạn có thể được thiết lập là có thể loại bỏ, cho phép người dùng nhấp vào mục đóng trên mỗi thông báo để ẩn nó khỏi chế độ xem khi họ đã đọc nó. Người dùng có thể xem xét thông báo bị loại bỏ trong khu vực tài khoản của riêng họ.

Cho Notices (Thông báo) nổi, bạn có thể yêu cầu thông báo tự động loại bỏ khi thông báo đã bị mờ. Điều này rất hữu ích cho thông báo cần phải được đọc một lần và không quan trọng.

Display order (Thứ tứ hiển thị) của Notices (Thông báo) xác định vị trí của chúng so với các vị trí Notices (Thông báo) khác cùng loại. Notices (Thông báo) có giá trị thứ tự hiển thị cao hơn sẽ hiển thị trước Notices (Thông báo) có giá trị thứ tự hiển thị thấp hơn.

Notice criteria (Tiêu chí thông báo)
Notices (Thông báo) có thể được hiển thị theo điều kiện, dựa trên lựa chọn tiêu chí từ các tab bổ sung trong trình soạn thảo thông báo.

Ví dụ: bạn chỉ có thể hiển thị thông báo cho khách/người dùng chưa đăng ký bằng cách chọn User is a guest dưới phần User criteria, hoặc bạn có thể nhắm mục tiêu người dùng đến từ một công cụ tìm kiếm như Google, những người có khả năng là người xem lần đầu, bằng cách chọn User arrived on this site from a search engine dưới tùy chọn Page criteria.

Để biết thêm thông tin về tiêu chí, hãy xem phần Criteria của hướng dẫn này.

Contact users (Liên hệ với người dùng)
Có ba phương pháp mà người dùng có thể liên lạc trực tiếp: Alerts, EmailMessages.

Mỗi phương pháp này đều sử dụng criteria để xác định chính xác người dùng nào sẽ được liên hệ.

Alert users (Cảnh báo người dùng)
Phương thức này sẽ tạo ra một cảnh báo chứa thông điệp của bạn, và hiển thị nó cùng với các thông báo khác của người dùng đích, bao gồm cảnh báo trả lời cho chủ đề của họ, tin nhắn được đăng trên trang hồ sơ của họ, v.v..

Khi tạo cảnh báo, bạn có thể chỉ định URL mà người dùng nhận sẽ được chuyển hướng khi họ nhấp vào cảnh báo, cùng với thông báo được sử dụng cho nội dung văn bản cảnh báo.

Phương thức cảnh báo là cách xâm nhập tối thiểu đểliên hệ với người dùng, nhưng cũng có thể người dùng có nhiều cảnh báo chưa đọc có thể bỏ lỡ tin nhắn bạn gửi.

Email users (Email người dùng)
Phương thức email sẽ tạo một email và gửi cho tất cả người dùng phù hợp với tiêu chí bạn chỉ định. Bạn có thể gửi một email văn bản thuần túy hoặc một email HTML đầy đủ.

Để tạo ra một cái nhìn nhất quán cho email của bạn, bạn có thể tùy chọn wrap nó trong wrapper email hệ thống XenForo chuẩn.

Bạn cũng có thể bao gồm liên kết hủy đăng ký với email của bạn, trong trường hợp bất kỳ người dùng nào không muốn nhận thêm bất kỳ email nào thuộc loại này.

Cuối cùng, bạn có thể chọn không thực sự gửi email, nhưng thay vì chỉ tạo danh sách địa chỉ email khớp với tiêu chí bạn chỉ định, để gửi thư bằng hệ thống email khác, bên ngoài XenForo.

Message users (Tin nhắn người dùng)
Phương thức liên lạc cuối cùng tương tự như phương pháp email, nhưng thay vì gửi email, phương thức này sẽ chèn cuộc trò chuyện mới với từng người dùng được nhắm mục tiêu theo tiêu chí, chứa thông điệp bạn nhập.

Để ngăn hộp thư đến của riêng bạn nhận được một loạt các thư trả lời, bạn có thể khóa các cuộc trò chuyện ngay khi chúng được gửi, mà về cơ bản sẽ biến chúng thành các thư chỉ đọc.

Nếu bạn không khóa cuộc trò chuyện, bạn có thể tùy ý rời khỏi cuộc trò chuyện và bỏ qua các câu trả lời trong tương lai hoặc rời khỏi cuộc trò chuyện và chấp nhận các trả lời trong tương lai.

Help pages (Trang trợ giúp)
Trong khi đó thì Help pages (Trang trợ giúp) không cho phép bạn liên hệ trực tiếp với người dùng, chúng là phương tiện mà bạn có thể truyền đạt thông tin hữu ích cho khách truy cập của mình.

Một số Help pages (Trang trợ giúp) được tạo khi XenForo được cài đặt, bao gồm hướng dẫn và tham chiếu cho Smilies, BB codes, Trophies, cookiesTerms and rules.

Add-on có thể thêm các Help pages (Trang trợ giúp) của riêng họ vào danh sách này.

Trình quản lý Help pages (Trang trợ giúp) liệt kê tất cả các trang trợ giúp có sẵn và cho phép bạn thêm các trang mới, chuyển đổi tính khả dụng của các trang hiện có và xóa các trang.

Help page editor (Trình soạn thảo trang trợ giúp)
Nhấp vào tiêu đề của trang trợ giúp sẽ mở Help page editor (Trình soạn thảo trang trợ giúp).

URL portion
Một chuỗi văn bản ngắn được nhập vào đây sẽ đóng vai trò là liên kết đến trang trợ giúp này. Ví dụ: một phần URL của 'getting-started' sẽ dẫn đến một liên kết /help/getting-started, và sẽ tải trang bạn tạo hoặc chỉnh sửa bằng cách sử dụng Help page editor (Trình soạn thảo trang trợ giúp).

Title and description (Tiêu đề và mô tả)
Tiêu đề và mô tả sẽ được hiển thị ở đầu trang trợ giúp và trong trình quản lý trang trợ giúp.

Display order (Thứ tự hiển thị)
Giá trị thứ tự hiển thị ra lệnh trong trang điều hướng trợ giúp, trang sẽ xuất hiện. Các trang có giá trị thứ tự hiển thị cao hơn sẽ xuất hiện sau các trang có giá trị thứ tự hiển thị thấp hơn.

Page content (Trang nội dung)
Sử dụng hộp này để nhập HTML cho trang của bạn. XenForo có đầy đủ cú pháp template có thể được sử dụng ở đây, vì trang có hiệu quả sẽ được lưu dưới dạng template.

Nếu bạn muốn kiểm soát hoàn toàn kiểu dáng trang trợ giúp của mình, hãy kiểm tra tùy chọn Advanced mode, để bỏ qua block HTML thông thường bao quanh các trang trợ giúp. Nếu bạn sử dụng tùy chọn này, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng trang của bạn tuân thủ theo phong cách với phần còn lại của trang web.

PHP callback
Để nâng cao Help pages (Trang trợ giúp), bạn có thể có các biến tạo code PHP cho template trang trợ giúp của bạn. Điều này là rất mạnh mẽ, nhưng không phải là một lựa chọn dễ dàng cho những người không phải là nhà phát triển.
 

HungTQ

Binh nhất
Quản Trị Viên
Bài viết
163
Cảm xúc
11
[H3]Widget[/H3]
Widget là các block nội dung nhỏ xuất hiện xung quanh phần chính trên trang web của bạn.

Chúng có thể chứa nội dung động, danh sách người dùng hiện đang trực tuyến hoặc các cuộc thảo luận gần đây nhất được đăng trên diễn đàn của bạn.

XenForo xếp một loạt các widget và cài đặt hữu ích với một bộ sưu tập các widget được triển khai tới các vị trí khác nhau trên trang web.

Các widget tiêu chuẩn đi kèm với XenForo bao gồm, trong số nhiều widget khác:

 1. New posts (Bài viết mới)
 2. Online statistics (Thống kê trực tuyến)
 3. Newest members (Thành viên mới)
 4. Today's birthdays (Sinh nhật hôm nay)
Widget bao gồm bốn thành phần:

 1. The widget definition (Định nghĩa widget)
 2. Số nhận dạng duy nhất hay còn gọi là widget key
 3. Vị trí mà widget được gắn vào
 4. Các tham số dữ liệu được hiển thị trong widget
Trình quản lý widget hiển thị danh sách tất cả các widget được định cấu hình trên trang web của bạn, được nhóm theo các vị trí đã xác định của chúng.

Từ đây, bạn có thể thêm các widget mới hoặc xóa các widget hiện có bằng cách sử dụng tiện ích xóa.

Định nghĩa Widget
Định nghĩa Widget thường được tạo bởi các nhà phát triển, người xây dựng một widget có thể lấy một số tham số để hiển thị nội dung động.

Khi bạn nhấn Add widget từ trình quản lý widget, điều đầu tiên bạn sẽ được yêu cầu quyết định là định nghĩa widget nào bạn muốn sử dụng cho triển khai widget mới của mình.

Đối với hầu hết các phần, định nghĩa widget có tên tự giải thích, vì vậy bạn có thể chỉ cần chọn những gì thích hợp nhất từ menu.

Bên trong, định nghĩa widget sẽ tham chiếu đến code PHP thực hiện tất cả công việc để tìm nạp dữ liệu cần thiết cho widget của bạn và định dạng nó thành nơi cuối cùng mà bạn thấy trên màn hình.

Khi bạn đã chọn định nghĩa widget, bạn sẽ cần cung cấp cho nó một ID hoặc key duy nhất, hệ thống sẽ sử dụng để kết hợp tất cả cấu hình widget của bạn.

Vị trí Widget
Mỗi widget đều cần một nơi để hiển thị.

Vị trí Widget được định nghĩa trong các template XenForo và được đăng ký trong cơ sở dữ liệu. Khi một vị trí đã được tạo và đăng ký, nó có thể được sử dụng cho bất kỳ widget nào.

Sau khi bạn đã chọn định nghĩa widget, bạn có thể chọn một hoặc nhiều vị trí mà widget sẽ hiển thị. Bạn nên cố gắng tránh có cùng một widget được hiển thị ở nhiều nơi trên cùng một trang.

Giống như định nghĩa widget, vị trí widget có tên mô tả nên cung cấp cho bạn ý tưởng tốt về vị trí để hiển thị.

Khi bạn chọn vị trí widget, bạn cũng sẽ được nhắc chỉ định display order (thứ tự hiển thị) cho widget đó trong vị trí đã chọn, để bạn có thể hiển thị nó ở trên, ở dưới hoặc giữa các widget khác cũng được gắn vào cùng một vị trí. Như thường lệ, các widget có giá trị thứ tự hiển thị cao hơn được hiển thị sau các giá trị có thứ tự hiển thị thấp hơn.

Thông số Widget
Mỗi định nghĩa widget xác định danh sách các tham số mà nó có thể chấp nhận để kiểm soát dữ liệu mà nó sẽ tìm nạp và hiển thị.

Các thông số này được trình bày trong trình chỉnh sửa widget và có thể có dạng điều khiển cho số mục tối đa để tìm nạp hoặc công tắc cụ thể để giới hạn kết quả dữ liệu cho các kết quả phù hợp với tiêu chí cụ thể.

Hãy chú ý khi cung cấp các thông số cho các widget, vì chúng có thể có hiệu ứng ấn tượng trên output cuối cùng của widget.

Định nghĩa Widget đặc biệt
XenForo cũng đi kèm với hai định nghĩa widget đặc biệt, được thiết kế riêng cho nội dung của riêng bạn.

HTML widget
Widget HTML không thực hiện thêm bất kỳ xử lý PHP nào bên trong, cũng như không tìm nạp bất kỳ dữ liệu nào. Mục đích duy nhất của nó là trở thành một phương tiện cho đoạn code HTML mà bạn nhập vào trường Template của trình soạn thảo widget.

Bạn có thể bao gồm bất kỳ HTML nào và bạn cũng có thể sử dụng cú pháp template của XenForo nếu bạn muốn.

Ngoài ra còn có một tùy chọn Advanced mode (Chế độ nâng cao), sẽ bỏ qua vùng chứa block thông thường cho HTML của widget. Nếu bạn sử dụng chế độ này, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng HTML của widget được chứa đúng cách và được tạo kiểu phù hợp để phù hợp với trang web của bạn.

PHP callback widget
PHP callback widget không bao gồm một box để bạn xác định HTML, nó chỉ cung cấp một ClassMethod, cho phép bạn có code gọi PHP tùy chỉnh của widget, chịu trách nhiệm cả khi tìm nạp bất kỳ dữ liệu nào và để hiển thị HTML cuối cùng.

Đây là tùy chọn nhà phát triển nâng cao.
 

HungTQ

Binh nhất
Quản Trị Viên
Bài viết
163
Cảm xúc
11
[H3]Styling (Tạo kiểu)[/H3]
Trong khi XenForo xuất hiện với phong cách hiện đại, sẽ luôn có những trang web cần diễn đàn của họ để phù hợp với phong cách của chủ đề và chủ đề hiện tại của họ, và sẽ cần phải sửa đổi XenForo để phù hợp.

XenForo được trang bị một loạt các công cụ để cho phép bạn tạo lại phong cách cho diễn đàn của mình theo cách tinh tế hoặc cấp tiến như bạn mong muốn.

Bạn có thể chỉ cần điều chỉnh một số màu hoặc bạn có thể muốn thay đổi đáng kể cách mọi thứ được hiển thị bằng cách tạo các template HTML hoàn toàn tùy chỉnh.

Các công cụ là có sẵn để điều chỉnh style và phạm vi sửa đổi từ các điều khiển đơn giản, dễ sử dụng để điều chỉnh những thứ như màu sắc, phông chữ và kích cỡ, thông qua trình soạn thảo code cho các chuyên gia, cho phép bạn chỉnh sửa CSS và HTML trên toàn bộ hệ thống được xây dựng.

Style
Tất cả các công cụ tạo kiểu trong XenForo được nhóm lại thành các bộ sưu tập dữ liệu được gọi Style, đôi khi được gọi là Skin hay Theme.

Style bao gồm các template HTML, template CSS/LESS và Style properties, là tập hợp các giá trị được sử dụng để chèn các lựa chọn phong cách vào các template. Thông tin thêm về style properties được đề cập bên dưới...

Khi bạn lần đầu tiên cài đặt XenForo, nó đi kèm với một Style mặc định, gọi là Default style. Bạn được tự do chỉnh sửa bất kỳ khía cạnh nào của Style này, nhưng bạn cũng có thể sử dụng một khả năng khác của XenForo, cụ thể là khả năng có nhiều style có sẵn.

Bằng cách thêm Style thứ hai, bạn có thể tự do chuyển đổi chế độ xem của mình giữa Style mới và Style mặc định để đảm bảo rằng mọi thứ được lên kế hoạch.

Pre-built styles (Style được tạo sẵn)
Có một loạt các nhà thiết kế và lập trình viên sản xuất Style cho hệ thống XenForo, vì vậy bạn có thể tìm thấy một Style được thiết kế chuyên nghiệp, được xây dựng sẵn đáp ứng nhu cầu của bạn.

Áp dụng một Style dựng sẵn để cài đặt XenForo của riêng bạn chỉ mất một vài phút và đủ dễ dàng để hầu hết Administrator trang web quản lý.

Setting the Default Style (Thiết lập Style mặc định)
Khi trang web của bạn có nhiều Style được cài đặt, bạn có thể chỉ định Style nào sẽ được phân phát cho khách truy cập chưa chỉ định tùy chọn của riêng họ.

Để thực hiện việc này, hãy truy cập phần Appearance của hệ thống tùy chọn XenForo và chọn Style bạn muốn hoạt động như mặc định bằng cách sử dụng tùy chọn Default style.

Chú thích
Style mặc định cho trang web của bạn không cần phải là Style được gọi là Default style - đây chỉ là tên được áp dụng cho Style được tạo bằng cài đặt XenForo ban đầu của bạn, và bạn có thể đổi tên nếu muốn.
Bạn cũng có thể chỉ định style mặc định cho email HTML ở cùng một nơi.

Style inheritance (Style kế thừa)
Khi bạn thêm Style mới, bạn sẽ cần phải chọn Style mới của bạn có phải là Style con của Style hiện có hay không.

Nếu bạn chọn không có Style gốc, Style mới của bạn sẽ tự động kế thừa tất cả dữ liệu của nó từ Master style, thường bị ẩn khỏi chế độ xem.

Ngoài ra, nếu bạn tạo Style mới làm con của Default style, nó sẽ tự động kế thừa tất cả dữ liệu từ Default style, do đó kế thừa dữ liệu của nó từ Master style. Bất kỳ thay đổi nào được thực hiện bất kỳ lúc nào Default style ngay lập tức sẽ được kế thừa bởi Style con mới của bạn, trừ khi Style con đã tự sửa đổi các mục dữ liệu đã được thay đổi theo Style gốc.

Bối rối?

Đừng lo lắng, nó đơn giản hơn nhiều so với lời nói.

Hãy xem một ví dụ, trong đó chúng ta sẽ làm việc với một Style gọi là 'My style', được tạo ra như một Style con của Default style.

 • (1) Default style
  • (2) My style
Chúng ta sẽ hình dung rằng chúng ta đang thay đổi giá trị của Style property gọi là textColor, điều khiển màu của hầu hết văn bản được nhìn thấy trong XenForo.

Trước khi chúng ta thay đổi bất cứ điều gì, giá trị của textColor là @xf-paletteNeutral3, chính nó là một tham chiếu đến một màu sắc trong bảng màu của XenForo, đó là một màu xám đen, rất tối. Về cơ bản nó màu đen.

Giá trị này được đặt trong Master style, được thừa hưởng bởi Default style, và do đó cũng được thừa hưởng bởi My style.

Bây giờ hãy hình dung rằng chúng ta thay đổi giá trị của textColor trong Default style thành xanh dương. Ngay sau khi làm điều này, giá trị hiệu quả của textColor trong My style cũng sẽ trở thành xanh dương, bởi vì thay đổi được kế thừa từ Default style.

Changing inheritance (Thay đổi kế thừa)
Trong ví dụ trên, My style kế thừa một tùy chỉnh giá trị xanh dương cho style property textColor từ Style gốc, Default style.

Tuy nhiên, giá trị xanh dương này chỉ được thừa kế, vì vậy nếu quay lại trình quản lý Style và thay đổi My style thành Style không có parent, tùy biến xanh dương sẽ biến mất khỏi My style.

Overriding inheritance (Ghi đè kế thừa)
Với My style kế thừa xanh dương như giá trị của textColor từ parent, Default style, có thể ghi đè thừa kế này bằng cách tùy chỉnh giá trị bên trong chính My style.

Nếu chúng ta chỉnh sửa giá trị của textColor trong My style và đặt nó thành đỏ, thì giá trị xanh dương sẽ không còn được kế thừa từ Default style, bởi vì My style có giá trị tùy chỉnh của riêng nó, ghi đè giá trị được kế thừa.

Inheritance summary (Tóm tắt kế thừa)
Khả năng kế thừa Style của XenForo cho phép bạn xây dựng các bộ sưu tập Style kế thừa từ một Style khác, vì vậy bạn chỉ cần thực hiện các thay đổi nhỏ trong các Style con, kế thừa các tùy chỉnh từ các Style cha mẹ của chúng.

Hãy xem xét cây Style sau đây, trong đó tên của mỗi Style mô tả một tùy chỉnh được tạo cho Style đó.

 • (1) Default style
  • (2) Custom header
   • (3) Big footer
    • (5) Red background
    • (6) Blue background
   • (4) Small text
    • (7) Red background
    • (8) Blue background
Trong ví dụ này, (2) Custom header là một Style tùy chỉnh giao diện header của trang chính để Style phù hợp với phần còn lại của trang web.

Cả (3) Big footer(4) Small text kế thừa tiêu đề tùy chỉnh này từ Style gốc của chúng. Mỗi Style có hai Style con, tùy chỉnh màu nền thành màu đỏ hoặc xanh dương. Tất cả các Style này kế thừa tiêu đề tùy chỉnh từ Style tùy chỉnh cấp cao nhất.

Style properties
Style properties cho phép administrator điều chỉnh nhanh chóng và dễ dàng những thứ như màu sắc, kích thước và phông chữ cho Style của họ.

Các giá trị cho tất cả các thuộc tính trong một Style được kế thừa từ (các) Style gốc, trừ khi chúng được tùy chỉnh cụ thể trong Style hiện tại.

Tất cả các thuộc tính được sắp xếp thành các nhóm logic trên trang quản lý Style properties. Nhấp vào tên nhóm sẽ mở trình soạn thảo style properties của nhóm đó.

Style properties có thể là bất kỳ loại thuộc tính nào, tùy thuộc vào dữ liệu mà chúng được thiết kế để kiểm soát.

Một số thuộc tính được thiết kế để giữ một giá trị duy nhất, bao gồm các loại sau:

 • Colors (Màu sắc)
 • Text values (Giá trị văn bản)
 • Các số có đơn vị (như 10px)
 • Các số không có đơn vị
 • Chuyển đổi bật/tắt
 • Tùy chọn nhiều lựa chọn
Các thuộc tính khác được thiết kế để chứa một tập hợp các giá trị được nhóm lại với nhau để xác định các quy tắc tạo kiểu cho các phần tử giao diện cụ thể. Những loại thuộc tính CSS có thể bao gồm các giá trị cho bất kỳ mục sau đây:

 • Màu văn bản, kích thước, phông chữ và kiểu dáng
 • Kiểu nền
 • Kích thước, kiểu, màu và bo viền
 • Padding và margin
 • Quy tắc Extra CSS
Colors (Màu sắc)
Hãy xem xét một nhóm thuộc tính đơn giản, có thể xem được trong nhóm Color palette trong trình quản lý style property.

Ở đây, chúng tôi có một số màu được xác định, được sử dụng để xác định bảng màu hoàn chỉnh được XenForo sử dụng để xây dựng giao diện. Thay đổi bất kỳ màu nào trong số những màu này sẽ thay thế tất cả các trường hợp của màu đó trong toàn bộ hệ thống.

Ngoài ra, có một công tắc để đặt loại style là Light (Sáng) hoặc Dark (Tối). Công tắc này được sử dụng để xác định cách màu được sửa đổi khi hệ thống muốn trộn, tăng cường hoặc giảm màu. Ví dụ: nếu loại style được đặt thành Light thì hệ thống sẽ tăng cường màu sắc, màu sắc sẽ bị tối, trong khi đó thì màu sắc sẽ được làm sáng nếu loại style được đặt thành Dark.

Các màu sắc được thiết lập trong bảng màu được tham chiếu trong toàn bộ hệ thống XenForo, quan trọng nhất trong nhóm thuộc tính thứ hai trong trình quản lý style property, Basic colors.

Trong nhóm Basic colors, màu sắc từ Color palette được gán theo vai trò, chẳng hạn như Text colorContent background color. Style properties được tham chiếu bằng tiền tố @xf- theo sau là ID duy nhất của style property được tham chiếu, do đó, để tham chiếu style property Neutral 3 từ Color palette, có ID duy nhất là paletteNeutral3, chúng tôi đề cập đến @xf-paletteNeutral3. Bạn có thể thấy điều đó trong Default style, style property Text color (textColor) sử dụng giá trị từ thuộc tính này.

More advanced properties (Nhiều thuộc tính nâng cao hơn)
Từ trình quản lý style property, hãy mở nhóm Header and navigation.

Ở đây, bạn sẽ tìm thấy các style properties kiểm soát sự xuất hiện của đầu tất cả các trang XenForo của bạn, bao gồm header và public navigation.

Một số thuộc tính ở đây là các thuộc tính giá trị đơn, chẳng hạn như Header adjustment color, xác định màu cho nền của hộp thư đến và vùng cảnh báo trong header.

Hơn nữa xuống trang, bạn sẽ tìm thấy một số thuộc tính nâng cao, được sắp xếp thành các nhóm logic.

Mở nhóm Header/logo row, bạn sẽ tìm thấy một tập hợp các thuộc tính được sử dụng để tạo kiểu cho phần chính của header. Trong Default style, chúng tôi chỉ sử dụng hai giá trị ở đây, cụ thể là màu cho bất kỳ văn bản nào trong header, không được đặt rõ ràng và sẽ kế thừa từ nhóm Color 2 từ bảng màu, hay @xf-paletteColor2, và màu nền chính mà chúng tôi thiết lập để sử dụng là Color 5 từ bảng màu, hay @xf-paletteColor5.

Nhấp vào con chip màu bên cạnh tên màu được sử dụng sẽ mở ra một cửa sổ bật lên, trong đó bạn có thể chọn một màu khác với dải màu cơ bản hoặc bảng màu hoặc bạn có thể sử dụng Picker để chọn màu hoàn toàn mới. Khi bạn đã chọn màu bạn muốn, hãy nhấp vào nút Update, và điều khiển sẽ được cập nhật. Nhấn nút Save và bạn sẽ thấy thay đổi bạn đã thực hiện khi bạn tải trang tiếp theo trên khu vực công khai của cài đặt XenForo của bạn.

Bằng cách xây dựng một tập hợp các style properties tùy chỉnh theo cách này, bạn có thể thay đổi đáng kể sự xuất hiện của trang XenForo của bạn.

Template
Kết quả cuối cùng của tất cả các trang XenForo được điều khiển bởi Template. Template chứa HTML hay CSS/LESS, cùng với các cải tiến ngôn ngữ đặc biệt cho XenForo được gọi là template syntax (cú pháp template), cho phép dữ liệu được thao tác trực tiếp trong các template thay vì phải viết code PHP để thực hiện công việc.

Template chứa các quy tắc tạo kiểu CSS/LESS có phần mở rộng tập tin là .less hay .css và không chứa HTML. Chúng hoạt động như các thùng chứa cho các quy tắc bao gồm style properties, và xác định cách hiển thị HTML trong các template còn lại. Giá trị của style properties trong template LESS/CSS được gọi bằng cách sử dụng hệ thống @xf-stylePropertyName.

Các template HTML chứa đánh dấu trình bày dữ liệu XenForo của bạn với thế giới và có thể chứa các biến PHP {$variableName}, thẻ XenForo đặc biệt <xf:tagname ...> và XenForo template chức năng {{ functionName($arg1, $arg2, ...) }}.

Tất cả các template có thể được tùy chỉnh bằng cách sử dụng trình chỉnh sửa template, nhưng bạn nên lưu ý rằng các chỉnh sửa bất cẩn có thể phá vỡ chức năng trang web quan trọng nếu bạn không biết mình đang làm gì.

Template inheritance (Template kế thừa)
Như với style properties, template là thừa hưởng từ style gốc trừ khi chúng đã được tùy chỉnh theo style hiện tại.

Nâng cấp với các tùy chỉnh template
Khi bạn tùy chỉnh template, các thay đổi sẽ được lưu và sẽ không bị ghi đè trừ khi bạn chỉ dẫn cụ thể hệ thống làm như vậy.

Mặc dù điều này có thể ngăn các thay đổi không mong muốn, nhưng cũng có nghĩa là các template tùy chỉnh của bạn có thể trở nên lỗi thời khi đến lúc nâng cấp XenForo lên phiên bản mới hơn, nếu phiên bản mới hơn chứa phiên bản cập nhật của template bạn đã tùy chỉnh.

Có hai công cụ có sẵn để giúp bạn tránh điều này.

Outdated templates (Template lỗi thời)
Sau khi bạn chạy nâng cấp XenForo, hệ thống sẽ cảnh báo bạn về bất kỳ template nào bạn đã tùy chỉnh đã trở nên lỗi thời.

Danh sách các template này sẽ được hiển thị cùng với tùy chọn Merge, chức năng này sẽ so sánh template tùy chỉnh của bạn với phiên bản mới và cố hợp nhất các tùy chỉnh của bạn vào phiên bản mới được cập nhật của template.

Tuy nhiên, nếu bạn đã thực hiện các thay đổi tùy chỉnh cho một phần cũng đã thay đổi trong phiên bản template mới, điều này sẽ tạo ra xung đột mà bạn sẽ phải giải quyết thủ công. Bạn cần chọn phiên bản của phần xung đột để sử dụng (hoặc cả hai phiên bản).

Khi bạn chọn liên kết Merge cho một template được liệt kê là đã lỗi thời, bạn sẽ thấy phiên bản cuối cùng, được hợp nhất của template sẽ là gì. Các mục đã hợp nhất thành công sẽ được đánh dấu bằng màu xanh dương. Các phần xung đột sẽ được đánh dấu bằng màu vàng với các nút để giúp bạn giải quyết xung đột. Khi bạn đã giải quyết bất kỳ xung đột nào, bạn có thể nhấp vào văn bản để chỉnh sửa phù hợp với nhu cầu chính xác của bạn.

Chú thích
Sau khi chạy nâng cấp XenForo, bạn nên kiểm tra ngay để đảm bảo rằng các tempalte của bạn không lỗi thời, bởi vì chức năng quan trọng hoặc mới có thể bị hỏng hoặc mất tích nếu một template lỗi thời vẫn không được quản lý.
Template modifications (Sửa đổi Template)
Để thay thế các template tùy chỉnh trực tiếp, XenForo cũng cung cấp một hệ thống gọi là Template modifications, hoạt động bằng cách cho phép bạn chọn template, chỉ định một phần của template để tìm và cách chèn code template mới để sửa đổi phần được chỉ định.

Trong trình quản lý template modification, bạn sẽ tìm thấy một danh sách tất cả template modifications hiện đang được sử dụng, được nhóm theo add-on đã xác định chúng. Bạn có thể nhanh chóng tắt và bật lại bất kỳ template modification nào bằng cách sử dụng toggle gadget trong danh sách.

Nhấp vào một trong các sửa đổi này hoặc nhấp vào nút Add template modification, sẽ tải trình soạn thảo template modification.

Trong trình chỉnh sửa, các điều khiển có sẵn, cùng với tên của template được sửa đổi, như sau:

Modification key (Khóa sửa đổi)
Sử dụng điều này để xác định số nhận dạng duy nhất cho sửa đổi của bạn. Chữ cái, số và dấu gạch dưới được cho phép.

Description (Mô tả)
Nên chứa mô tả ngắn về chức năng sửa đổi của bạn, như Thêm một tab mới vào trang hồ sơ thành viên.

Template contents (Nội dung Template)
Hộp này chỉ mang tính tham khảo và chứa văn bản đầy đủ của template cần sửa đổi.

Search type (Loại tìm kiếm)
Trong nhiều trường hợp, bạn sẽ muốn sử dụng Simple replacement (Thay thế đơn giản) ở đây, theo đó hệ thống sẽ tìm kiếm một số văn bản và sau đó thay thế toàn bộ văn bản.

Bạn cũng có thể sử dụng cụm từ thông dụng nếu bạn muốn thực hiện kết hợp phức tạp hơn hoặc nếu bạn muốn duy trì một số hoặc tất cả văn bản phù hợp trong sửa đổi của mình.

Người dùng nâng cao có thể chỉ định một callback PHP để có toàn quyền kiểm soát cách hoạt động của sửa đổi.

Find (Tìm)
Nhập văn bản ở đây mà sửa đổi sẽ thay thế, loại văn bản bạn chỉ định phải khớp với các yêu cầu của Search type.

Nhiều template XenForo đặc biệt bao gồm <!--[XF:name_goes_here]--> các trình giữ chỗ ở các vị trí hữu ích, cho phép bạn nhanh chóng và dễ dàng nhập code token Find (Tìm) văn bản cho sửa đổi của bạn.

Replace (Thay thế)
Ở đây, bạn nên nhập code HTML sẽ thay thế văn bản bạn đã chỉ định trong Find (Tìm).

Vì HTML này sẽ được chèn vào template, bạn có thể sử dụng đầy đủ template syntax trong code của bạn.

Nếu bạn muốn bao gồm văn bản được tìm thấy cùng với HTML mới của mình, bạn có thể bao gồm bằng cách sử dụng token $0 trong HTML của bạn.

Nếu văn bản Find (Tìm) của bạn là một biểu thức chính quy, bất kỳ kết hợp bổ sung nào từ biểu thức đó có thể được chèn bằng cách sử dụng $1, $2 v.v...

Execution order (Lệnh thực thi)
Một số template modifications có thể đính kèm vào cùng một template. Các giá trị Execution order được sử dụng để xác định thứ tự các sửa đổi sẽ được áp dụng. Sửa đổi với số thứ tự thực thi thấp hơn sẽ chạy trước những số có giá trị cao hơn.

Chú thích
Mặc dù template modifications là cách an toàn nhất để tùy chỉnh các template XenForo, nhưng bạn vẫn nên kiểm tra kỹ rằng các sửa đổi của bạn không bị chặn hoặc hỏng bất kỳ chức năng mới hoặc thay đổi nào nếu các template mà chúng đính kèm đã được sửa đổi sau khi nâng cấp XenForo.
 

HungTQ

Binh nhất
Quản Trị Viên
Bài viết
163
Cảm xúc
11
[H3]Language (Ngôn ngữ)[/H3]
Tất cả văn bản giao diện người dùng trong XenForo có thể được dịch sang các ngôn ngữ khác mà không phải chỉnh sửa bất kỳ HTML hoặc template nào.

Điều này đạt được thông qua một hệ thống gọi là Phrases (Cụm từ), thuộc Language (Ngôn ngữ). Một cài đặt XenForo duy nhất có thể có nhiều ngôn ngữ khả dụng và những người dùng đã ghé thăm của bạn có thể chọn những ngôn ngữ này.

Language (Ngôn ngữ)
Trong XenForo, chức năng Language (Ngôn ngữ) theo cách tương tự Style, trong đó chúng đại diện cho một tập hợp dữ liệu được nhóm lại với nhau để dễ quản lý.

Pre-built languages (Ngôn ngữ được tạo sẵn)
Trong khi bạn có thể dịch toàn bộ văn bản hệ thống XenForo, bạn có thể thấy rằng bản dịch bạn muốn đã tồn tại.

Cài đặt một ngôn ngữ mới là một nhiệm vụ đơn giản và có thể được quản lý bởi hầu hết các Administrator.

Nếu bạn hoàn thành bản dịch của riêng mình, bạn có thể muốn sử dụng công cụ Export có sẵn trong trình quản lý ngôn ngữ và thêm bản dịch của bạn vào bộ sưu tập các bản dịch ngôn ngữ đã có sẵn trong gói cài đặt vì lợi ích của các Administrator XenForo khác.

Đặt ngôn ngữ mặc định
Khi trang web của bạn có nhiều ngôn ngữ được cài đặt, bạn có thể chỉ định ngôn ngữ nào sẽ được sử dụng cho những khách truy cập chưa chỉ định tùy chọn của riêng họ.

Để thực hiện việc này, hãy truy cập phần Appearance của hệ thống tùy chọn XenForo, và chọn ngôn ngữ bạn muốn sử dụng làm mặc định bằng cách sử dụng tùy chọn Default language.

Language inheritance (Ngôn ngữ kế thừa)
Cũng giống như style, các ngôn ngữ trong XenForo có thể được sắp xếp thành các mối quan hệ cha/con, sao cho một ngôn ngữ con có thể kế thừa tất cả dữ liệu từ ngôn ngữ gốc và chỉ tùy chỉnh các mục cần thay đổi.

Một ví dụ đơn giản về điều này sẽ là UK English, có thể kế thừa hầu hết các cài đặt từ US English, ngoại trừ một số khác biệt như color với colour11/28/2017 với 28/11/2017.

Một mô tả đầy đủ về cách thức hoạt động kế thừa có thể được tìm thấy trong phần style của hướng dẫn này.

Language settings (Thiết lập ngôn ngữ)
Khi bạn nhấp vào ngôn ngữ trong trình quản lý ngôn ngữ, bạn sẽ thấy trình soạn thảo ngôn ngữ, nơi bạn có thể xác định một số quy tắc cơ bản cho ngôn ngữ, như miền địa phương, hướng văn bản (từ trái sang phải hoặc từ phải sang trái), ký tự dấu thập phân, ngày bắt đầu tuần và định dạng ngày.

Các cài đặt này có các hiệu ứng khác nhau, vì vậy hãy đảm bảo bạn thiết lập chúng một cách cẩn thận.

Phrases (Cụm từ)
Tất cả văn bản giao diện người dùng trong XenForo được lưu trữ trong các đoạn văn bản được xác định trước được gọi là Phrases (Cụm từ).

Khi XenForo cần phải đặt một số văn bản trên một trang, thay vì gọi văn bản trực tiếp, nó kêu gọi các cụm từ thích hợp có chứa văn bản mong muốn.

Đối với hầu hết các phần, các cụm từ được đặt tên theo nội dung của chúng, do đó cụm từ có nội dung Please click the 'Save' button rất có thể sẽ được lưu trữ trong một phrase được gọi là please_click_the_save_button.

Đôi khi, khi văn bản trong phrase quá dài để được sử dụng hợp lý làm tên phrase hoặc nếu cụm từ phải phân phối tác vụ có lập trình cụ thể, cụm từ có thể có tên mô tả nội dung của phrase đó thay vì trực tiếp phản ánh nội dung của cụm từ đó. Ví dụ: văn bản giải thích việc sử dụng tham số Background size trong Smilie editor được đặt tên là background_size_explain.

Khi một phrase cần bao gồm một biến quan trọng, như tên của một đoạn nội dung mà nó mô tả, biến sẽ được biểu diễn trong tên cụm từ bằng một chữ cái, như x hoặc y. Ví dụ, your_thread_x_has_been_updated.

Trong phrase, biến được biểu diễn như một từ trong dấu ngoặc nhọn:

Chủ đề của bạn, {name} đã được cập nhật.

Cú pháp template XenForo sẽ xử lý việc chèn giá trị chính xác vào biến {name}.

Phrase inheritance (Cụm từ kế thừa)
Là thuộc tính của ngôn ngữ, các cụm từ kế thừa nội dung của chúng từ ngôn ngữ parent trừ khi chúng được tùy chỉnh theo ngôn ngữ hiện tại.

Nâng cấp với cụm từ tùy chỉnh
Không giống như các template, các phrase chỉ có thể chứa dữ liệu đơn giản, do đó rất khó có thể tùy chỉnh hoặc dịch phrase sẽ dẫn đến chức năng bị hỏng sau khi nâng cấp XenForo, miễn là tất cả các biến {variable} đã tồn tại trong phiên bản gốc của phrase vẫn còn trong phiên bản tùy chỉnh hoặc được dịch của bạn.
 

HungTQ

Binh nhất
Quản Trị Viên
Bài viết
163
Cảm xúc
11
[H3]Options (Tùy chọn)[/H3]
XenForo bao gồm một loạt các tùy chọn để cho phép cấu hình diễn đàn cho phù hợp với nhu cầu của bạn.

Hầu hết các tùy chọn này rất đơn giản, vì vậy chúng không được chi tiết ở đây. Thông tin cụ thể về các tùy chọn phức tạp hơn có thể được tìm thấy bên dưới.

Hệ thống tùy chọn
Hệ thống tùy chọn XenForo chính có thể được tìm thấy trong phần Setup của admin control panel, dưới Options (Tùy chọn).

Đóng diễn đàn
Một trong những tùy chọn quan trọng nhất sẽ kiểm soát xem các diễn đàn có mở cửa cho khách truy cập hay không.

Tùy chọn Board is active trong nhóm tùy chọn Board active toggle này.

Khi board là không kích hoạt, tất cả khách truy cập sẽ không vào được diễn đàn và sẽ nhận được thông báo hiển thị mà bạn nhập vào box Inactive board message.

Khách truy cập sẽ không thể xem hoặc đăng được bất kỳ nội dung nào trong khi board không hoạt động, do đó, đừng quên kích hoạt lại board sau khi bạn đã hoàn thành bất kỳ điều gì đòi hỏi phải đóng cửa diễn đàn!

Nó thường là một ý tưởng tốt để đóng các diễn đàn cho các hoạt động bảo trì cần thiết, như chạy nâng cấp XenForo, nhập dữ liệu và cài đặt các add-on lớn hoặc phức tạp.

Censoring (Kiểm duyệt)
Administrator trang web thường sẽ muốn kiểm duyệt các từ hoặc cụm từ nhất định để chúng không xuất hiện trên trang web của họ khi được đăng bởi người dùng.

XenForo có một hệ thống toàn diện để kiểm duyệt nội dung theo cách này, được truy cập thông qua phần Censoring (Kiểm duyệt) của hệ thống tùy chọn XenForo.

Để kiểm duyệt một từ hoặc một đoạn từ, hãy nhập cụm từ của bạn vào box Words to censor. Bạn có thể sử dụng * làm ký tự đại diện để khớp với bất kỳ văn bản nào:

 • dog chỉ phù hợp với dog
 • dog* phù hợp với dog, dogs và dogmatic v.v...
 • d*g phù hợp với dog và dug v.v...
 • d*g* phù hợp với dog, dug, dogs, dogmatic và duggery v.v...
Chú thích
Các từ kiểm duyệt không phân biệt chữ hoa chữ thường, vì vậy bất kỳ sự kết hợp nào của DoG, dOG, doG v.v... đều sẽ phù hợp với dog.
Mỗi từ kiểm duyệt thông thường sẽ được thay thế bằng một chuỗi lặp lại của Censor character, đó là dấu hoa thị * theo mặc định. Một từ ba chữ cái bị kiểm duyệt sẽ được thay thế bằng ba dấu hoa thị ***, khi dogmatic, phù hợp với dog* sẽ được thay thế bằng tám dấu hoa thị ********.

Special replacements (Thay thế đặc biệt)
Ngoài ra, mỗi từ kiểm duyệt có thể có một từ thay thế, vì vậy bạn có thể có dog thay thế bằng canine bằng cách nhập từ thay thế vào box Replacement ở cạnh dog.

CAPTCHA
Bao gồm trong XenForo là một hệ thống CAPTCHA riêng biệt có thể được sử dụng như một biện pháp ngăn chặn spam bổ sung.

Nếu được bật, yêu cầu phải trả lời chính xác các đăng ký mới và nếu được phép, khách sẽ đăng thông báo. Điều này giúp ngăn robot đăng ký và tạo nội dung.

Chọn loại CAPTCHA
XenForo hỗ trợ bao gồm cho reCAPTCHA và các câu hỏi CAPTCHA tùy chỉnh. Bạn có thể chọn loại CAPTCHA từ các tùy chọn:

 1. Đăng nhập vào admin control panel.
 2. Chọn Options (Tùy chọn).
 3. Chọn Basic board information.
 4. Xác định vị trí phần Enable CAPTCHA for guests và chọn loại CAPTCHA.
Tạo câu hỏi và câu trả lời tùy chỉnh
 1. Đăng nhập vào admin control panel.
 2. Chọn phần Setup.
 3. Nhấp vào Q&A CAPTCHA từ danh sách.
Khi ở màn hình chính, hãy nhấp vào nút Add question.

Chú thích
Điều bắt buộc là bạn không đưa ra danh sách các câu hỏi và câu trả lời công khai, vì điều đó sẽ làm tổn hại đến tính toàn vẹn của hệ thống.
Các câu hỏi có thể được tạo ra với nhiều câu trả lời như bạn muốn, bất kỳ câu nào trong số đó sẽ được chấp nhận là câu trả lời chính xác.

Người dùng truy cập cần hoàn thành CAPTCHA sẽ được hiển thị một mục ngẫu nhiên từ danh sách các câu hỏi đang hoạt động.

Email
Ngay sau khi cài đặt, XenForo sẽ có thể gửi email trên hầu hết các máy chủ bằng cách sử dụng các thiết lập gửi thư mặc định của PHP. Tuy nhiên, nếu bạn muốn kiểm soát nhiều khía cạnh của thư được gửi bởi XenForo, hãy đăng nhập vào admin control panel, đi đến Options (Tùy chọn) và vào nhóm Email options.

Cấu hình Transport
Email transport method kiểm soát cách tiếp cận để gửi thư. Hai phương thức được XenForo hỗ trợ là:

 • Default – Điều này sử dụng cấu hình mặc định của PHP để gửi email. Nói chung, đây là tùy chọn ưa thích vì nó giảm tải hành động gửi thư đến một chương trình chuyên dụng trên máy chủ, cho bạn hiệu năng tốt hơn. Chúng tôi khuyên bạn nên bật Set return path with -f parameter nếu có thể, vì điều này có thể làm giảm khả năng thư của bạn bị xem là spam.
 • SMTP – Điều này sử dụng một máy chủ bên ngoài để gửi email. Trong một số trường hợp, điều này có thể làm giảm khả năng thư của bạn bị xem là spam. Mặc dù tùy chọn này cung cấp cho bạn nhiều tính linh hoạt khi gửi email, việc gửi email bằng phương thức này sẽ chậm hơn so với phương thức mặc định. Điều này là do mỗi thư được gửi bởi XenForo, thay vì giao nó cho một chương trình chuyên dụng.
Additional options (Tùy chọn bổ sung)
Có một số tùy chọn email bổ sung mà bạn nên cân nhắc.

 • Default email address – Hầu hết các email được gửi từ cài đặt XenForo của bạn dường như được gửi bởi tài khoản này. Đây phải là địa chỉ email hợp lệ. Lưu ý: Điều này cần tùy chọn Set return path with -f parameter hoặc SMTP được kích hoạt.
 • Bounced email address – Khi không thể gửi email, một thông báo cho biết email này sẽ được gửi đến địa chỉ bạn chỉ định tại đây. Nếu bạn không chỉ định bất cứ điều gì, nó sẽ đi đến Default email address.
 • Default email sender name – Thông thường các email được gửi qua XenForo sẽ có tên người gửi là Board title của bạn. Tùy chọn này có thể ghi đè lên bằng tên hợp lý hơn.
Friendly URLs (URL thân thiện)
Friendly URLs (URL thân thiện) (còn được gọi là URL SEO) là địa chỉ trang web dễ đọc và thuận tiện hơn cho con người. Nếu không có URL thân thiện được bật, chủ đề có thể có URL như sau:

http://www.example.com/index.php?threads/thread-title-here.12345/

Với URL thân thiện được bật, URL đó sẽ trở thành:

http://www.example.com/threads/thread-title-here.12345/

Lưu ý rằng để bật URL thân thiện, có thể cần phải định cấu hình máy chủ web. Điều này được thảo luận dưới đây.

Configuring friendly URLs (Cấu hình URL thân thiện)
Theo mặc định, XenForo không cho phép các URL thân thiện do các yêu cầu cấu hình máy chủ web. Để bật URL thân thiện, hãy đăng nhập vào admin control panel của bạn và chuyển đến Options (Tùy chọn) và sau đó là Search engine optimization (SEO). Có một số tùy chọn ở đây mà bạn có thể muốn định cấu hình:

 • Use full friendly URLs - Việc kích hoạt tính năng này sẽ thay đổi cấu trúc của các URL như đã đề cập ở phần đầu của phần này. Các yêu cầu cho điều này thay đổi dựa trên máy chủ web của bạn và được thảo luận bên dưới.
 • Include content title in URLs - Vô hiệu hóa tùy chọn này sẽ làm cho URL của bạn ngắn hơn nhiều, nhưng ít thân thiện hơn với con người vì không có từ khóa nào được bao gồm trong chúng. Ví dụ: với tùy chọn này bị vô hiệu hóa, URL mẫu ở đầu phần này sẽ trở thành: http://www.example.com/threads/12345/
Chú thích
Nếu bạn bật URL thân thiện nhưng máy chủ web của bạn không thể hỗ trợ chúng, admin control panel của bạn sẽ vẫn có thể truy cập được.
Yêu cầu và thiết lập máy chủ web với URL thân thiện
Kích hoạt tùy chọn Use full friendly URLs yêu cầu một số cấu hình máy chủ web hoặc tệp bổ sung. Tìm phần mềm máy chủ web của bạn trong danh sách dưới đây để biết thêm chi tiết.

Apache
Apache là máy chủ web phổ biến nhất hiện có. Nếu bạn không chắc chắn bạn đang chạy máy chủ web nào, có thể là Apache. Vì vậy, XenForo bao gồm các tập tin cấu hình cần thiết trong thư mục gốc.

Nếu sau khi tải lên XenForo, bạn không thấy tập tin .htaccess trong thư mục gốc của XenForo, thì hãy đổi tên htaccess.txt thành .htaccess (hãy chắc chắn bao gồm tiền tố .). Giờ đây, bạn có thể bật URL thân thiện. Nếu sau khi bật URL thân thiện, cài đặt XenForo của bạn không hoạt động chính xác, vui lòng liên hệ với máy chủ của bạn để xác nhận rằng họ có cài đặt mod_rewrite và cho phép ghi đè qua tệp .htaccess.

LiteSpeed web server
LiteSpeed Web Server đọc và sử dụng các cấu hình Apache (bao gồm các tệp .htaccess) và sẽ hoạt động bằng cách sử dụng tài liệu Apache.

IIS 7
Để bật URL thân thiện trong IIS 7, hãy đặt code sau vào tệp web.config trong thư mục gốc XenForo của bạn:
Mã:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
  <system.webServer>
    <rewrite>
      <rules>
        <rule name="Imported Rule 1" stopProcessing="true">
          <match url="^.*$" />
          <conditions logicalGrouping="MatchAny">
            <add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsFile" ignoreCase="false" />
            <add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsDirectory" ignoreCase="false" />
          </conditions>
          <action type="None" />
        </rule>
        <rule name="Imported Rule 2" stopProcessing="true">
          <match url="^(data|js|styles|install)" />
          <action type="None" />
        </rule>
        <rule name="Imported Rule 3" stopProcessing="true">
          <match url="^.*$" />
          <action type="Rewrite" url="index.php" />
        </rule>
      </rules>
    </rewrite>
    <httpErrors existingResponse="PassThrough" />
  </system.webServer>
</configuration>
Nginx
Để kích hoạt các URL thân thiện trong Nginx, bạn phải đặt những điều sau đây trong cấu hình máy chủ của bạn:

Mã:
location /xf/ {
  try_files $uri $uri/ /xf/index.php?$uri&$args;
  index index.php index.html;
}

location /xf/install/data/ {
  internal;
}
location /xf/install/templates/ {
  internal;
}
location /xf/internal_data/ {
  internal;
}
location /xf/library/ { #legacy
  internal;
}
location /xf/src/ {
  internal;
}

location ~ \.php$ {
  try_files $uri =404;
  fastcgi_pass  127.0.0.1:9000;
  fastcgi_param  SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
  include     fastcgi_params;
}

Đường dẫn /xf/ phải được thay đổi để phù hợp với đường dẫn cài đặt XenForo của bạn.

Cấu hình này cũng giúp bảo vệ quyền truy cập dựa trên web vào các thư mục không thể truy cập thông thường.

Lighttpd
Để bật URL thân thiện trong Lighttpd, hãy đảm bảo rằng bạn đã tải mô-đun mod_rewrite và thêm thông tin sau vào cấu hình máy chủ của bạn:
Mã:
url.rewrite = (
  "^/(data|install|js|styles)/(.*)$" => "$0",
  "^/(.*\.php)(.*)$" => "$0",
  "^/.*(\?.*)" => "/index.php$1",
  "" => "/index.php"
)

Thiết lập trang index
Giả sử bạn đã cài đặt XenForo vào http://example.com/community/. Khi bạn truy cập URL này hoặc http://example.com/community/index.php, một trang cụ thể trong hệ thống XenForo sẽ được tải.

Theo mặc định, đây là danh sách các diễn đàn hoặc tổng quan về các bài đăng mới (được kiểm soát bởi tùy chọn trang Forums mặc định). Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi điều này thành trang bạn chọn. Đây có thể là trang Portal mà bạn đã cài đặt, Resource manager hoặc thậm chí một node trang tùy chỉnh.

Điều này được kiểm soát bởi tùy chọn Index page route trong nhóm Basic board information. Mặc định là forums/. Khi bạn thay đổi giá trị này, bất kỳ thứ gì được sử dụng ở index giờ đây đều có thể truy cập được bằng URL mặc định của nó. Bất kỳ liên kết nào trỏ đến route index mới sẽ chỉ trỏ đến http://example.com/community/ hoặc URL thay thế http://example.com/community/index.php.

Để thay đổi điều này, trước tiên bạn phải xác định route của trang bạn muốn đặt làm index. Điều này được thảo luận trong phần Route filters. Đây là vài ví dụ:

 • Trang danh sách diễn đàn (Forum List): forums/
 • Một node trang: pages/page-name/ (thay đổi page-name nếu cần thiết)
 • Danh sách hoạt động gần đây: recent-activity/
 • Resource manager: resources/ (chỉ áp dụng với add-on cần thiết)
 • Portal tùy chỉnh: portal/ (bạn có thể cần phải thay đổi route này tùy thuộc vào add-on Portal)
Sau khi thay đổi Route Index, bạn nên kiểm tra xem URL index có hiển thị nội dung bạn mong đợi hay không.

Image and link proxy (Hình ảnh và liên kết Proxy)
Có thể thuận lợi cho trang web của bạn hoạt động như một proxy cho bất kỳ hình ảnh và liên kết được liên kết nóng nào được đăng trong tin nhắn của người dùng.

Việc cho phép hình ảnh có thể có nhiều lợi ích, bao gồm đảm bảo rằng hình ảnh sẽ vẫn có sẵn cho khách truy cập của bạn ngay cả khi hình ảnh gốc bị xóa khỏi trang nguồn của nó và cho phép bạn theo dõi số liệu về số lần khách truy cập đã xem hình ảnh.

Chú thích
Hoạt động như một hình ảnh proxy sẽ làm tăng số lượng băng thông cho trang web của bạn sử dụng, vì máy chủ của bạn sẽ chịu trách nhiệm tìm nạp hình ảnh gốc và sau đó phân phát cho bất kỳ khách truy cập nào yêu cầu nó.
Để bật dịch vụ hình ảnh hoặc liên kết proxy, hãy truy cập phần Image and link proxy (Hình ảnh và liên kết Proxy) của hệ thống tùy chọn.

Ở đây, bạn có thể đặt thông số cho proxy của mình, bao gồm tần suất máy chủ của bạn sẽ kiểm tra các bản cập nhật của hình ảnh gốc và hình ảnh lớn như thế nào trước khi trang web của bạn chọn giữ liên kết nóng thay vì ủy quyền chúng.
 

HungTQ

Binh nhất
Quản Trị Viên
Bài viết
163
Cảm xúc
11
[H3]Quản lý Spam[/H3]
XenForo bao gồm một bộ công cụ được thiết kế để ngăn chặn, chống lại và quản lý spam.

Ngăn chặn spam
Đăng ký
Có một số công cụ có thể được sử dụng để ngăn người dùng spam đăng ký. Tất cả có thể được tìm thấy trong tùy chọn Spam management (Quản lý Spam).

 • Cơ sở dữ liệu StopForumSpam có thể được kiểm tra. Đây là một dữ liệu cộng tác được hàng nghìn diễn đàn sử dụng để ngăn những người dùng spam đã biết đăng ký. Hành vi tích hợp có thể điều chỉnh dựa trên độ tin cậy của kết quả cơ sở dữ liệu. Nếu bạn đăng ký và yêu cầu StopForumSpam API key, bạn có thể gửi thông tin spam về StopForumSpam bất cứ khi nào bạn cấm một người dùng spam bằng cách sử dụng trình dọn dẹp spam.
 • Kiểm tra một trong những Danh sách chặn DNS, chẳng hạn như Tornevall DNSBL. Chỉ cần kiểm tra IP của người dùng đăng ký chống lại các IP spam đã biết và thực hiện hành động chống lại họ.
 • Thiết lập một Registration timer (Hẹn giờ đăng ký). Đây là một sự phòng thủ yếu chống lại spam, nhưng nó có thể bắt được một số kịch bản tự động và ngăn chúng gửi các biểu mẫu quá nhanh. Đặt giá trị này quá cao có thể ảnh hưởng đến người dùng.
Nội dung
Một người dùng spam có thể quản lý để bỏ qua các kiểm tra đăng ký tự động và đăng ký thành công. Bạn có thể thêm hàng phòng thủ thứ hai để ngăn họ gửi nội dung spam của họ. Các tùy chọn này được tìm thấy trong nhóm tùy chọn Spam Management.

 • Các phrase spam có thể được xác định. Nếu một trong số ít tin nhắn đầu tiên của người dùng khớp với các phrase này, bạn có thể thực hiện một hành động. Ví dụ: một số người dùng spam gửi tin nhắn bằng "tên phim xem trực tuyến". Chúng tôi có thể kết hợp với "xem * trực tuyến" và chỉ đơn giản là chặn tin nhắn.
 • Để có thêm nội dung phù hợp, Akismet có thể được kiểm tra. Đây là dịch vụ sử dụng chẩn đoán để xác định xem nội dung đã gửi có phải là spam hay không. Nếu Akismet cho rằng nội dung là spam, nội dung sẽ được đặt vào hàng kiểm duyệt của diễn đàn và bạn sẽ cần phải phê duyệt (hoặc xóa) tin nhắn đó theo cách thủ công trước khi nó được hiển thị cho khách truy cập bình thường.
CAPTCHA
Có hai hệ thống CAPTCHA có sẵn, chỉ một trong số đó có thể được sử dụng cùng một lúc. Chúng hoạt động bằng cách yêu cầu khách truy cập thực hiện các tác vụ khó thực hiện trong trường hợp của ReCAPTCHA hoặc trả lời các câu hỏi cụ thể cho Question & Answer CAPTCHA.

Nếu bạn quyết định sử dụng hệ thống Question & Answer CATCHA, bạn sẽ cần phải xác định một bộ câu hỏi và câu trả lời mà khách truy cập sẽ phải trả lời chính xác khi đăng ký hoặc đăng tin nhắn, nếu khách đăng bài được phép. Điều này có thể được thực hiện bằng cách nhấp vào Q&A CAPTCHA trong phần Setup của Admin control panel.

Trình dọn dẹp Spam
XenForo bao gồm một công cụ để sử dụng trực tiếp trên nội dung do người dùng tạo, được gọi là trình dọn dẹp spam. Mục đích của nó là để nhanh chóng và hiệu quả đối phó với bất kỳ spam đã được đăng lên diễn đàn của bạn chỉ với một vài cú nhấp chuột.

Nội dung đủ điều kiện để xóa spam sẽ có liên kết Spam gần trình kiểm soát EditDelete.

Cấu hình trình dọn dẹp Spam
 1. Đăng nhập vào Admin control panel.
 2. Nhấp vào Options từ phần Setup của bảng điều hướng.
 3. Chọn nhóm Spam Management từ danh sách.
Có một số phần trên trang kết quả hoạt động kết hợp để giúp giữ cho trang web của bạn không bị truy cập và nội dung không mong muốn.

 • Trình dọn dẹp Spam có thể được cung cấp để sử dụng cho các thành viên, dựa trên số lượng tin nhắn, ngày trôi qua kể từ khi đăng ký và số lượt thích mà thành viên đã nhận được. Điều này được định cấu hình thông qua tùy chọn Spam cleaner user criteria.
 • Đối với bất kỳ thành viên nào không đáp ứng các tiêu chí, bằng cách có một lượng bài viết hoặc lượt thích cao hơn hoặc đã được đăng ký trong nhiều ngày hơn giới hạn đã đặt, trình dọn dẹp spam sẽ không khả dụng. Nó sẽ là cần thiết để tăng các giá trị để làm cho nó có sẵn cho những thành viên.
 • Tùy chọn mặc định kiểm soát checkbox nào đã được chọn khi chạy trình dọn dẹp spam. Các checkbox có thể được chọn hoặc bỏ chọn mỗi khi nó được chạy, bất kể cài đặt ở đây.
 • Các hành động được thực hiện với các chủ đề và tin nhắn bị ảnh hưởng bao gồm việc có thể xóa vĩnh viễn chúng, xóa chúng khỏi chế độ xem công khai và trong trường hợp chủ đề, hãy chuyển chúng đến một diễn đàn cụ thể.
 • Văn bản email mặc định được nhập tại đây cũng có thể được chỉnh sửa mỗi khi trình dọn dẹp spam được chạy.
 • Kiểm tra IP sẽ trả lại bất kỳ kết quả phù hợp nào từ các thành viên khác, trong số ngày qua được chỉ định.
Chú thích
Để làm cho trình dọn dẹp spam luôn khả dụng cho tất cả nội dung bất kể tác giả hoặc tuổi tác, hãy thiết lập tất cả ba tùy chọn Spam cleaner user criteria là 0.
Sử dụng trình dọn dẹp Spam
Để sử dụng trình dọn dẹp spam, người dùng phải bật quyền sử dụng trình dọn dẹp spam phù hợp. Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng user group hoặc user permission, như được giải thích chi tiết trong phần Permission của hướng dẫn này.

Trình dọn dẹp Spam tự có thể được chạy từ một số địa điểm:

 • Trên chủ đề hoặc trên bài viết hồ sơ bằng cách nhấp vào liên kết Spam gần trình kiểm soát EditDelete.
 • Trên thẻ thành viên bằng cách nhấp vào liên kết Spam trong menu Tools.
 • Trên trang hồ sơ bằng cách nhấp vào liên kết Spam trong menu Moderator Tools.
Nhấp vào bất kỳ liên kết nào trong số đó sẽ dẫn đến overlay Spam cleaner từ đó bạn có thể chọn các hành động cần thực hiện. Điều này có thể bao gồm từ việc kiểm tra IP đơn giản, đến việc cấm vĩnh viễn và xóa tất cả nội dung.

Chú thích
Người dùng bị cấm không tự động hiển thị là bị cấm và họ cũng không có bất kỳ đánh dấu cụ thể nào được áp dụng cho tên người dùng hoặc tiêu đề người dùng của họ. Tham khảo phần Discouraging và Banning để biết thêm thông tin.
Khôi phục nội dung đã xóa
Nếu bạn muốn khôi phục mọi nội dung đã bị xóa do sử dụng trình dọn dẹp spam, bạn có thể làm như vậy bằng cách sử dụng tùy chọn Restore.

 1. Mở phần Tools của admin control panel.
 2. Nhấp vào Spam cleaner log.
Từ đây, bạn có thể xem lại tất cả nội dung đã bị xóa bởi trình dọn dẹp spam và khôi phục nó một cách có chọn lọc nếu bạn chọn, bằng cách nhấp vào liên kết Restore cho thành viên được đề cập và sau đó là nút Restore data and user status.

Chú thích
Không thể khôi phục nội dung đã bị xóa vĩnh viễn.
 

HungTQ

Binh nhất
Quản Trị Viên
Bài viết
163
Cảm xúc
11
[H3]Bộ lọc Route[/H3]
Bộ lọc Route cho phép bạn thay đổi các URL do XenForo tạo ra để phù hợp hơn với nhu cầu của bạn.

Cảnh báo
Bộ lọc Route là một tính năng nâng cao. Tạo cấu trúc URL mơ hồ có thể ngăn truy cập vào các trang khác. Bạn nên kiểm tra kỹ các thay đổi của mình sau khi thiết lập bộ lọc route.
Route là gì?
Route là cụm từ của XenForo cho một phần của URL mà XenForo sử dụng để xác định trang cần tải. Tùy chọn Use Full Friendly URLs sẽ ảnh hưởng đến URL nhưng không ảnh hưởng đến route thực tế. Tuy nhiên, các tùy chọn khác có thể ảnh hưởng đến route thực tế được tạo.

Ví dụ, nếu bạn đã cài đặt XenForo vào http://example.com/community/, các ví dụ sau làm nổi bật phần route của URL được in đậm:
Mã:
http://example.com/community/index.php?threads/example.1/
http://example.com/community/threads/example.1/
http://example.com/community/index.php?threads/example.1/page-2
http://example.com/community/threads/example.1/page-2
http://example.com/community/index.php?threads/example.1/&example=query
http://example.com/community/threads/example.1/?example=query
Các ví dụ hiển thị index.php? sẽ là URL không bật URL thân thiện. Bạn có thể sử dụng hướng dẫn này để xác định route cho bất kỳ URL nào.

Xác định bộ lọc route
Một bộ lọc route tiêu chuẩn là hai chiều. Nó thay đổi các URL được tạo ra thành phiên bản được chỉ định của bạn và sau đó, khi người dùng tải URL đó, nó sẽ chuyển đổi nó trở lại phiên bản XenForo chuẩn để nó có thể được xử lý. Như vậy, giá trị Find Route nên là route XenForo tiêu chuẩn và giá trị Replace With phải là những gì bạn muốn route hướng đến.

Cả hai trường tìm và thay thế đều có thể có wild card. Wild card có một trong các dạng sau:

 • {name} - điều này sẽ khớp với bất kỳ thứ gì khác ngoài /
 • {name:digit} - điều này sẽ chỉ khớp các chữ số
 • {name:string} - điều này sẽ phù hợp với bất cứ điều gì trừ / hoặc .
Các đại diện giống nhau phải nằm trong cả trường tìm kiếm và thay thế

Bộ lọc Route luôn luôn phù hợp ngay từ đầu của route. Bộ lọc Route không phải khớp với toàn bộ gốc. Nó sẽ phù hợp với nhiều nhất có thể và để phần còn lại như vậy. Điều này có nghĩa là bạn có thể tập trung vào việc thay đổi chính xác những gì bạn muốn thay đổi mà không ảnh hưởng đến các phần cụ thể hơn của URL.

Để ngăn chặn lỗi, bộ lọc route phải luôn bắt đầu bằng route prefix không chứa đại diện. Về cơ bản, điều này có nghĩa là bạn không thể chỉ định một đại diện trước / trong các trường tìm hoặc thay thế.

Nếu bạn muốn tạo bộ lọc route đơn hướng, bạn có thể chọn tùy chọn Incoming URL conversion only. Điều này có hiệu quả cho phép bạn chuyển hướng một route cũ đến một route mới mà không thay đổi giá trị của route mới. Nếu điều này được chọn, bất kỳ người dùng nào truy cập route phù hợp với giá trị thay thế sẽ được chuyển hướng đến giá trị tìm kiếm tự động.

Chú thích
Trình quản lý bộ lọc route và trình soạn thảo được tìm thấy trong phần Setup của admin control panel.
Ví dụ 1: Thay đổi tiền tố route
Các URL mặc định trong XenForo bằng tiếng Anh. Bạn có thể muốn thay đổi những thứ này bằng ngôn ngữ ưa thích của bạn. Ví dụ, trong tiếng Tây Ban Nha, "forums" là "foros". Để thiết lập bộ lọc route thực hiện việc này, bạn sẽ nhập:

 • Find route: forums/
 • Replace with: foros/
Điều này sẽ tự động khớp với tất cả các URL trong tiền tố route "forums", chẳng hạn như forums/example.1/ sẽ trở thành foros/example.1/

Một ví dụ khác, bạn có thể có add-on Resource Manager được cài đặt và bạn muốn gọi nó là Downloads. Bạn có thể chỉ cần thay đổi resources/ thành downloads/

Ví dụ 2: Thay đổi route node trang
Các node trang trong XenForo luôn có cấu trúc URL pages/page-name/, nhưng có thể bạn có một hệ thống phân cấp các trang như:

 • Parent (pages/parent/)
  • Child (pages/child/)
   • Grandchild (pages/grandchild)
Với bộ lọc route, bạn có thể làm cho các URL của bạn cũng có một hệ thống phân cấp:

 • Find: pages/parent/, replace: parent/
 • Find: pages/child/, replace: parent/child/
 • Find: pages/grandchild/, replace: parent/child/grandchild/
Ví dụ này cũng cho thấy cách bạn có thể xóa tiền tố pages/ từ các trang cụ thể.

Cảnh báo
Điều quan trọng là phải rất cẩn thận khi tên trang của bạn không can thiệp vào bất kỳ URL chuẩn nào. Nếu điều này ảnh hưởng đến URL chuẩn, điều này sẽ phá vỡ các địa điểm khác trong XenForo.
 

HungTQ

Binh nhất
Quản Trị Viên
Bài viết
163
Cảm xúc
11
[H3]Tài khoản được kết nối[/H3]
Khả năng cho khách truy cập đăng nhập và đăng ký thông qua các mạng xã hội khác nhau có lợi cho chủ sở hữu trang web do sự dễ dàng tạo tài khoản mới. Điều này có thể giúp giảm ma sát tạo tài khoản hoặc ghi nhớ chi tiết đăng nhập, dẫn đến tăng mức độ tương tác.

Để sử dụng chức năng này, bạn phải đăng ký và điền vào một số chi tiết cơ bản của nhà phát triển gọi là application để đăng ký. Điều này cung cấp sự tích hợp cần thiết giữa phần mềm diễn đàn và mạng xã hội.

Facebook
Tạo application Facebook
Trước khi bạn cấu hình cài đặt XenForo của bạn, hãy làm theo các bước dưới đây để tạo một ứng dụng tùy chỉnh cho trang web của bạn. Cần có tài khoản Facebook để tạo application.

 1. Duyệt đến https://developers.facebook.com/ và chắc chắn rằng bạn đã đăng nhập vào tài khoản Facebook của mình. Lưu ý rằng bạn phải đăng nhập với tư cách là một người, không phải trang.
 2. Nhấn vào nút My Apps ở trên cùng và sau đó nhấp vào liên kết Add a New App.
 3. Cung cấp tên và email rồi nhấp vào Create App ID.
 4. Tiếp theo, bạn sẽ thấy một trang được gọi là Add Product; nếu không, hãy nhấp vào Plus Icon ở bên trái bên cạnh Products Heading. Dưới Facebook Login, nhấp vào Setup.
 5. Sau đó, bạn sẽ cần phải chọn nền tảng. Nhấp chuột vào Web và nhập URL trang web của bạn vào. Nhấp chuột *Next qua tất cả các bước.
 6. Trong sidebar bên trái, nhấp Settings dưới Facebook Login.
 7. Trong Valid OAuth redirect URIs, nhập <XF board URL>/connected_account.php. Ví dụ, https://xenforo.com/community/connected_account.php. URL bắt đầu phải khớp với thiết lập Board URL trong XenForo. Board URL Yêu cầu HTTPS. Khi đã nhập, nhấp Save Changes ở phía dưới.
 8. Trong sidebar bên trái, nhấp Settings tiếp theo là Basic. Đối với Privacy Policy URLTerms of Service URL nhập các liên kết đến các trang đó trên trang web của bạn.
 9. Trong sidebar bên trái, nhấp App Review. Nếu ứng dụng được liệt kê là đang phát triển, hãy nhấp vào nút toggle bên cạnh ứng dụng để làm cho ứng dụng thành live/public.
 10. Quay lại sidebar ở bên trái và nhấp Settings tiếp theo là Basic gần đầu trang. Ghi lại App IDApp Secret. Các giá trị này sẽ cần phải được nhập vào control panel của XenForo.
Cấu hình tích hợp Facebook
Để hoàn thành tích hợp Facebook, bạn phải nhập dữ liệu thu được ở trên vào phần có liên quan trong control panel của XenForo.

 1. Đăng nhập vào Admin Control Panel.
 2. Đến Setup > Connected accounts.
 3. Nhấp vào Facebook trong danh sách. Nhập App IDApp secret đã nhận được trước đó vào các trường tương ứng và lưu.
 4. Kiểm tra tài khoản được kết nối
Google
Tạo project Google
 1. Duyệt đến https://cloud.google.com/console/project và đăng nhập bằng tài khoản Google của bạn. Lưu ý rằng địa chỉ email được liên kết với tài khoản này có thể được hiển thị khi người dùng đăng ký bằng tài khoản Google của họ.
 2. Nhấp vào nút Create Project và nhập tên và ID. Chúng sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ.
 3. Khi project được tạo, hãy nhấp vào biểu tượng menu hamburger nằm ở trên cùng bên trái, sau đó chọn APIs & Services, tiếp theo chọn Credentials trong sidebar, và cuối cùng OAuth Consent Screen và hoàn thành chi tiết khi cần và lưu cài đặt.
 4. Nhấp vào CREATE CREDENTIALS, chọn OAuth Client ID, tiếp theo WEB APPLICATIONvà hoàn thành các chi tiết như sau:
  1. Trong trường AUTHORIZED JAVASCRIPT ORIGINS, nhập URL tên miền của bạn mà không có dấu gạch chéo theo sau. Ví dụ, https://xenforo.com. Lưu ý rằng nếu người dùng truy cập vào trang web của bạn cả khi có và không có "www" (http://www.xenforo.com và http://xenforo.com), bạn nên nhập cả hai URL. Tương tự, nếu người dùng có thể truy cập trang web của bạn cả khi có và không có HTTPS, bạn nên nhập cả giá trị bằng http và https. Mỗi URL phải được đặt trên một dòng riêng. Đảm bảo tất cả các biến thể của URL được sử dụng để truy cập trang web của bạn được nhập.
  2. Trong AUTHORIZED REDIRECT URIS nhập <XF board URL>/connected_account.php. Ví dụ, https://xenforo.com/community/connected_account.php. URL bắt đầu này phải khớp với thiết lập Board URL trong XenForo.
  3. Kiểm tra kỹ tất cả các URL là chính xác và sau đó nhấp vào nút Create Client ID. Overlay Create Client ID sẽ được hiển thị nên chỉ cần nhấp vào nút Cancel.
 5. Trên trang Credentials, hãy ghi nhớ CLIENT IDCLIENT SECRET.
Để thay đổi giá trị được hiển thị khi người dùng cố đăng ký qua Google, bạn có thể tùy chỉnh điều này trong project Google của mình qua APIs & auth > Consent screen.

Cấu hình tích hợp Google
Để hoàn tất tích hợp Google, bạn phải nhập dữ liệu thu được ở trên vào phần có liên quan trong control panel của XenForo.

 1. Đăng nhập vào Admin Control Panel.
 2. Đến Setup > Connected accounts.
 3. Nhấp vào Google trong danh sách. Nhập Client IDClient secret nhận được trước đó vào các trường tương ứng và lưu.
 4. Kiểm tra tài khoản được kết nối
Twitter
Tạo application Twitter
 1. Duyệt đến https://developer.twitter.com/ và đăng nhập bằng tài khoản Twitter của bạn.
 2. Sau khi đăng nhập, di chuột qua tên người dùng của bạn ở góc trên cùng bên phải và từ menu chọn Apps.
 3. Nhấp vào Create an app.
 4. Điền vào biểu mẫu nếu cần thiết:
  1. Tên và mô tả sẽ được hiển thị cho người dùng khi họ cố đăng ký qua Twitter.
  2. URL trang web phải được đặt thành giá trị Board URL thiết lập trong XenForo. Điều quan trọng là tên miền chính xác được nhập vào đây. Đăng ký sẽ chỉ hoạt động nếu yêu cầu đến từ tên miền được nhập tại đây.
  3. Nhấp vào Enable Sign in with Twitter
  4. Callback URL nên được đặt thành <XF board URL>/connected_account.php. Ví dụ, https://xenforo.com/community/connected_account.php. URL bắt đầu phải khớp với thiết lập Board URL trong XenForo.
  5. Bạn cần giải thích cách ứng dụng sẽ được sử dụng. Từ ngữ có hiệu lực là "Ứng dụng này sẽ được sử dụng để cung cấp đăng nhập/đăng ký với chức năng Twitter để người dùng có thể đăng nhập và đăng ký diễn đàn bằng tài khoản Twitter của họ".
 5. Sau khi tạo application, bạn sẽ được chuyển hướng đến một trang hiển thị thông tin về application. Nhấn vào tab Keys and tokens.
 6. Trên trang đó, hãy ghi nhớ API keyAPI secret key bên dưới Consumer API keys.
Cấu hình tích hợp Twitter
Để hoàn thành tích hợp Twitter, bạn phải nhập dữ liệu nhận được ở trên vào phần có liên quan trong control panel của XenForo.

 1. Đăng nhập vào Admin Control Panel.
 2. Đi đến Setup > Connected accounts.
 3. Nhấp vào Twitter trong danh sách. Nhập Consumer keyConsumer Secret thu được trước đó vào các trường tương ứng và lưu.
 4. Kiểm tra tài khoản được kết nối
GitHub
Tạo application GitHub
 1. Duyệt đến https://github.com/settings/developers/ và đăng nhập bằng tài khoản GitHub của bạn.
 2. Dưới OAuth Apps nhấp vào Register a new application
 3. Điền vào biểu mẫu khi cần thiết:
  1. Application Name sẽ được hiển thị cho người dùng khi họ cố đăng ký qua GitHub.
  2. Homepage URL nên được đặt thành giá trị Board URL thiết lập trong XenForo.
  3. Description là không bắt buộc.
  4. Authorization callback URL nên được đặt thành <XF board URL>/connected_account.php. Ví dụ, https://xenforo.com/community/connected_account.php. URL bắt đầu này phải khớp với thiết lập Board URL trong XenForo.
  5. Khi nhấp vào Register Application hãy ghi lại Client IDClient Secret.
Cấu hình kết nối tài khoản GitHub
 1. Đăng nhập vào Admin Control Panel.
 2. Đến Setup > Connected accounts.
 3. Nhấp vào GitHub trong danh sách. Nhập Client IDClient Secret thu được trước đó vào các trường tương ứng và lưu.
 4. Kiểm tra tài khoản được kết nối
Yahoo
Tạo application Yahoo
 1. Duyệt đến https://developer.yahoo.com/apps/ và đăng nhập bằng tài khoản Yahoo của bạn.
 2. Nhấp vào nút Create an App
 3. Điền vào biểu mẫu khi cần:
  1. Application Name sẽ được hiển thị cho người dùng khi họ cố đăng ký qua Yahoo.
  2. Application Type là Web Application
  3. Description là không bắt buộc.
  4. Homepage URL nên được đặt thành giá trị Board URL được thiết lập trong XenForo.
  5. Callback Domain nên được đặt thành http://yourdomain.com. Ví dụ, https://xenforo.com. URL bắt đầu này phải khớp với thiết lập Board URL trong XenForo.
  6. Trong API permissions tick vào ContactsRead Public
  7. Khi nhấp vào Create App hãy ghi lại Client IDClient Secret.
Cấu hình kết nối tài khoản Yahoo
 1. Đăng nhập vào Admin Control Panel.
 2. Đến Setup > Connected accounts.
 3. Nhấp vào Yahoo trong danh sách. Nhập Client IDClient Secret thu được trước đó vào các trường tương ứng và lưu.
 4. Kiểm tra tài khoản được kết nối
Microsoft
Tạo application Microsoft
 1. Duyệt đến https://apps.dev.microsoft.com/ và đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn.
 2. Nhấp vào nút Add an App
 3. Điền vào biểu mẫu khi cần:
  1. Application Name sẽ được hiển thị cho người dùng khi họ cố đăng ký qua Microsoft.
  2. Lưu ý và ghi lại Application ID.
  3. Nhấp vào Generate New Password và ghi lại mật khẩu mà nó cung cấp.
  4. Nhấp vào Add Platform sau đó chọn Web.
  5. Redirect URLs nên được đặt thành <XF board URL>/connected_account.php. Ví dụ, https://xenforo.com/community/connected_account.php. URL bắt đầu này phải khớp với thiết lập Board URL trong XenForo. Nếu bạn có thể truy cập trang web của mình từ cả tên miền có www. hoặc không có www., bạn sẽ cần cả hai điều này nhập vào Redirect URLs. HTTPS là bắt buộc.
  6. Dưới Advanced Options tick vào Live SDK Support.
  7. Nhấp vào Save
Cấu hình kết nối tài khoản Microsoft
 1. Đăng nhập vào Admin Control Panel.
 2. Đến Setup > Connected accounts.
 3. Nhấp vào Microsoft trong danh sách. Nhập Application IDPassword thu được trước đó vào các trường tương ứng và lưu.
 4. Kiểm tra tài khoản được kết nối
LinkedIn
Tạo application LinkedIn
 1. Duyệt đến https://www.linkedin.com/secure/developer?newapp= và đăng nhập bằng tài khoản LinkedIn của bạn.
 2. Nhấp vào Create application
 3. Điền vào biểu mẫu khi cần:
  1. Company Name sẽ được hiển thị cho người dùng khi họ cố đăng ký qua LinkedIn.
  2. Application Name sẽ được hiển thị cho người dùng khi họ cố đăng ký qua LinkedIn.
  3. Description sẽ được hiển thị cho người dùng khi họ cố đăng ký qua LinkedIn.
  4. Application Use sẽ là Social Aggregation.
  5. Website URL nên được đặt thành giá trị Board URL được thiết lập trong XenForo.
  6. Điền vào Email và Telephone Number theo yêu cầu.
  7. Nhấp vào Submit.
  8. Ghi nhớ lại Client IDClient Secret.
  9. Dưới Default Permissions nhấp vào r_basicprofiler_emailaddress.
  10. Dưới OAuth2 Authorized Redirect URLs nên được đặt thành <XF board URL>/connected_account.php. Ví dụ, https://xenforo.com/community/connected_account.php. URL bắt đầu này phải khớp với thiết lập Board URL trong XenForo.
  11. Nhấp vào Update.
Cấu hình kết nối tài khoản LinkedIn
 1. Đăng nhập vào Admin Control Panel.
 2. Đến Setup > Connected accounts.
 3. Nhấp vào LinkedIn trong danh sách. Nhập Client IDClient Secret thu được trước đó vào các trường tương ứng và lưu.
 4. Kiểm tra tài khoản được kết nối
Kiểm tra tài khoản được kết nối
Để xác nhận mọi thứ được cấu hình và hoạt động chính xác, bạn có thể chạy công cụ kiểm tra.

 1. Chọn Setup từ bảng điều hướng và nhấp vào Connected accounts.
 2. Nhấp vào Test provider bên cạnh mục nhập bạn muốn kiểm tra trong danh sách nhà cung cấp.
 3. Nhấp vào nút Test.
Nếu kiểm tra thành công, màn hình kết quả sẽ hiển thị tên, địa chỉ email và ảnh hồ sơ (nếu có) của tài khoản được liên kết với nhà cung cấp tài khoản.

Nếu kiểm tra không thành công, hãy xác nhận rằng Board URL là chính xác và các chi tiết đã được nhập như key và secret cũng phải chính xác.

Sau khi kiểm tra thành công, khách truy cập sẽ có thể đăng nhập và đăng ký bằng tài khoản tương ứng của họ. Lần đầu tiên họ cố gắng làm như vậy, họ sẽ được yêu cầu cho phép application truy cập vào tài khoản của họ.

Thay đổi Metadata logo chia sẻ
Khi người dùng chia sẻ trang với nhiều trang web khác, họ sẽ hiển thị hình ảnh được chỉ định hoặc cố chọn hình ảnh từ trang. Để chỉ định hình ảnh cho tất cả các trang, bạn có thể xác định Metadata logo URL trong style properties.

Để thiết lập điều này, trong control panel, đến Appearance > Style properties > Basic options và thay đổi Metadata logo URL để trỏ đến logo bạn đã tải lên. Điều này thường phải là hình vuông và càng lớn càng tốt.

Chú thích
Do bộ nhớ đệm, có thể mất vài tuần để hình ảnh cập nhật trên máy chủ của nhà cung cấp dịch vụ.
 

HungTQ

Binh nhất
Quản Trị Viên
Bài viết
163
Cảm xúc
11
[H3]Khái niệm chung[/H3]
Display order (Thứ tự hiển thị)
Display order (Thứ tự hiển thị) là một khái niệm được sử dụng rộng rãi trong XenForo.

Nó cho phép các item được đặt theo thứ tự liên quan đến nhau, được thay đổi nhanh chóng và dễ dàng.

Hệ thống được dựa trên mỗi item có giá trị thứ tự hiển thị, đó là một số nguyên tùy ý. Các item có số cao hơn được hiển thị sau các item có số thấp hơn, như được hiển thị trong ví dụ này, trong đó thứ tự hiển thị của item được hiển thị trong dấu ngoặc đơn:

 • Blue (5)
 • Purple (7)
 • Red (29)
 • Green (1578)
Display order (Thứ tự hiển thị) chỉ áp dụng cho các item có cùng một item gốc (hoặc không). Nếu một item là một item con của một item khác, item đó sẽ chỉ bị ảnh hưởng bởi thứ tự hiển thị của các sibling children của nó, chứ không phải bởi các giá trị thứ tự hiển thị của parent, hoặc con của một parent khác.

Dưới đây là một ví dụ khác cho thấy điều này, với một danh sách các item parent, mỗi item đều có các item con riêng của chúng. Một lần nữa, giá trị thứ tự hiển thị được hiển thị trong dấu ngoặc đơn:

 • Colors(1000)
  • Blue (5)
  • Purple (7)
  • Red (29)
  • Green (1578)
 • Animals(2000)
  • Badger (100)
  • Hedgehog (101)
  • Otter (102)
 • Fast food(10000)
  • Hamburger (30)
  • Hot dog (50)
  • Fried chicken (75)
Trong ví dụ này, các item cấp cao nhất (Colors, Animals và Fast food) được sắp xếp theo giá trị thứ tự hiển thị của 1000, 2000 và 10000. Những điều này hoàn toàn độc lập với các giá trị của các item con của chúng, chỉ liên quan đến sibling của chúng. Mã màu giúp minh họa các giá trị thứ tự hiển thị tương đối.

Criteria (Tiêu chí)
Nhiều hệ thống trong XenForo cho phép bạn áp dụng tiêu chí cho dù một item có hiển thị hay không.

Các tiêu chí này cũng có thể được sử dụng để tinh chỉnh các quy trình tìm kiếm.

Việc sử dụng tiêu chí rất nhiều, nhưng bạn rất có thể sẽ sử dụng chúng khi tìm kiếm control panel cho người dùng hoặc xác định thời điểm Notices nên được hiển thị.

User criteria (Tiêu chí người dùng)

Các tiêu chí này lấy từ thông tin về người dùng và bao gồm những thứ như là thành viên của một nhóm người dùng nhất định hoặc có tên người dùng chứa văn bản cụ thể.

Nhiều tiêu chí trong số này có dạng 'Người dùng có một cái gì đó', và thường kết hợp với điều ngược lại 'Người dùng không có một cái gì đó'.

User field criteria (Trường tiêu chí người dùng)

Tương tự như tiêu chí người dùng, các tùy chọn này tham chiếu đến các trường người dùng tùy chỉnh đã được administrator trang web xác định.

Tùy chọn tiêu chí sẽ phù hợp với từng loại trường người dùng đã được xác định, ví dụ: nếu trường người dùng chứa văn bản, tùy chọn tiêu chí sẽ là Field contains text trong khi trong trường hợp trường người dùng là tùy chọn nhiều lựa chọn, tiêu chí sẽ cho phép bạn chỉ định một hoặc nhiều tùy chọn có sẵn.

Page criteria (Trang tiêu chí)

Trang tiêu chí nhiều hơn về môi trường hiện tại, chẳng hạn như ngày giờ hiện tại hoặc khu vực của trang web mà người dùng đang duyệt.

Nó cũng chứa một tiêu chí rất hữu ích có thể xác định liệu người dùng có đến trang web của bạn từ công cụ tìm kiếm hay không.

Filtering (Lọc)
Hầu như tất cả danh sách dữ liệu trong admin control panel đều bao gồm một tiện ích Filter.

Nhập một đoạn văn bản vào hộp lọc sẽ ngay lập tức lọc danh sách các item để chỉ hiển thị những item có tiêu đề hoặc mô tả chứa văn bản trong bộ lọc của bạn.

Bạn có thể chọn thêm tùy chọn Prefix (Tiền tố), sẽ giới hạn kết quả cho những item có tiêu đề hoặc mô tả bắt đầu với văn bản trong bộ lọc.

Cuối cùng, có một điều khiển hủy bỏ, điều này sẽ xóa văn bản lọc và đặt lại tùy chọn prefix (tiền tố), trả lại danh sách của bạn về trạng thái chưa được lọc.
 
Phòng chát
 1. Chưa có nội dung nào, hãy là người đầu tiên !
Top